Kushtet e Përdorimit

Mirësevini në Automobile Albania GmbH (në vijim do t’i referohemi “automobile.al”. Kushtet e përgjithshme të automobile.al janë të vlefshme nga data 1 shtator 2021.

Kushtet e përgjithshme të mëposhtme janë të vlefshme për të gjitha shërbimt e ofruara për klientët individ dhe biznes nga automobile.al. Nëse jeni duke përdorur automobile.al si konsumator brenda kuptimit të dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtën e tërheqjes.

Neni 1: Kushte të Përgjithshme

automobile.al operon me databaza të dhënash të arritshme përmes internetit në të cilat, nëpërmjet të ashtuquajturit Domain Publik, personat juridikë dhe personat fizikë të aftë për të hyrë në marrëveshje ligjore pa kufizime (në tekstin e mëtejmë "Pjesëmarrës") mund të reklamojnë mjete motorike për shitje kundrejt një pagese (“funksioni i reklamimit”), dhe në të cilën subjektet dhe personat e interesuar të kërkojnë për mjete motorike me anë të funksionit të kërkimit të ofruar nga automobile.al. Këto Kushte të Përgjithshme rregullojnë shërbimin e automobile.al për prezencën në internet dhe aplikacionet (nëse janë aktive) dhe shërbimet lokale dhe celulare (në vijim do të përkufizohet si “shërbime nga automobile.al”). Disa funksionalitete dhe shërbime shtesë mund të mos jenë të disponueshme përmes të gjitha shërbimeve të automobile.al dhe/ose të kërkojnë krijimin e një llogarie të përdoruesit në automobile.al.

Shërbimet e automobile.al në Domainin Publik, përgjithësisht janë të hapur për pjesëmarrësit që veprojnë si shitës privatë, bizneset ose individë të pavarur (“pjesëmarrës të biznesit”), për sa kohë që ata nuk veprojnë si tregtarë profesionistë të makinave. Reklamat nga tregtarët profesionistë të makinave (distributoë dhe dealership) mund të listohen vetëm në Domain Profesional të Shërbimit të automobile.al

Kushtet e Përgjithshme aktuale të Domainit Publik zbatohen ekskluzivisht për marrëdhëniet mes automobile.al dhe pjesëmarrësve që përdorin Domain Publik të bazës të të dhënave nga automobile.al (tregjet për makina pasagjerësh, automjete mallrash/komerciale, kampera dhe motoçikleta). Çdo kusht dhe termat e një pjesëmarrësi që kundërshton këtë marrëveshje ose devijon prej tyre nuk do të jetë i vlefshëm.

Për përdorimin e Domainit Profesional, do të zbatohen ekskluzivisht lista e çmimeve sipas paketave të përzgjedhura.

automobile.al thjesht mundëson kërkesat teknike, në formën e bazës të të dhënave, me të cilat përcillet informacioni (reklamat) pa ndikuar në asnjë mënyrë në përmbajtjen e reklamave. Në veçanti, automobile.al nuk është vetë palë që reklamon/liston automjete për shitje.

Automobile.al nuk përfshihet në marrëdhëniet mes palëve (shitësit dhe palës së interesuar në blerje, apo blerës), as në cilësinë e një ndërmjetësi dhe as si palë apo përfaqësues i ndonjë pale.

Marrëveshjet e inicuara si pasojë e vendosjes së një reklame në automobile.al do të përfundohen dhe zbatohen pa pjesëmarrjen e automobile.al

Neni 2: Fusha e shërbimeve

Referuar Termave dhe Kushteve aktuale, automobile.al është e detyruar të sigurojë një mundësi regjistrimi për reklamimin e produkteve, të aktivizojë reklamat e vendosura nga vetë përdoruesi në pagesës së shërbimeve nga ky i fundit, dhe të sigurohet që reklamimi i produkteve të jetë i aksesueshëm përmes internetit. Përveç kësaj, automobile.al mund të ofrojë shërbime shtesë sipas gjykimit të saj, p.sh. me kërkesë të përdoruesit, vendosjen e drejtpërdrejtë të kontaktit me tregtarët potencialisht të interesuar për të blerë mjete motorike, duke përdorur informacionin bazë për mjetin motorik. Ekrani dhe fushëveprimi i funksionimit mund të ndryshojnë sipas qasjes, p.sh. nëpërmjet faqes së internetit automobile.al ose aplikacioneve mobile (në të ardhmen).

Kur listohet një produkt, automobile.al, nëse është e mundur, mund t'i ofrojë pjesëmarrësit mundësi dhe lehtësira për vendosjen e informacionit mbi specifikat dhe çmin e mjetit.
automobile.al publikon dhe promovon shërbimet e saj dhe reklamat e vendosura nga pjesëmarrësit edhe përmes palëve të treta (veçanërisht në platformat e tjera), veçanërisht duke përfshirë reklamat, në aplikacionet softuerike (“aplikacionet”), e-mailet ose mediat e shkruara, fushatat e transmetimit në radio ose televizion me qëllim reklamimin dhe rritjen e shtrirjes së shërbimeve të automobile.al. Për këtë qëllim automobile.al gjithashtu mund t'u sigurojë palëve të treta akses në të dhënat, informacionin dhe përmbajtjen e postuar në kategorinë e shërbimeve të automobile.al. Pjesëmarrësi jep pëlqimin që listimet e tij të shfaqen dhe në uebfaqe të tjera të huaja dhe vendase, aplikacione dhe/ose shërbime të ngjashme.

Si pjesë e paketës së shërbimeve, automobile.al ka qasje në informacione të ndryshme të abonentëve të saj, përfshirë të dhënat personale. Në veçanti, kjo përfshin informacionin të cilin pjesëmarrësit e vendosin dhe e transmetojnë në automobile.al si pjesë e paketës së shërbimeve të automobile.al (të tilla si kontaktet dhe informacionet mbi automjetet e reklamuara) si dhe informacionin, i cili gjenerohet gjatë përpunimit të të dhënave nga automobi.al. Pjesëmarrësit gjithashtu mund të kenë qasje në të dhënat e tyre të reklamave përmes ndërfaqeve teknike të ofruara nga automobile.al. Për më tepër, pjesëmarrësit kanë qasje në informacione të rëndësishëm të transmetuara prej tyre përmes aplikacioneve të ndryshme si dhe në statistikat e reklamave (p.sh. numri i përshtypjeve në reklamat e saj). Qasje e mëtejshme në të dhënat e grumbulluara nuk ekziston. automobile.al do të transmetojë reklamat, duke përfshirë informacionin për abonentët e saj, dhe informacione të tjera nga baza e të dhënave të automobile.al dhe palëve të treta ose do t'u sigurojë palëve të treta akses në këtë informacion nëse kjo është e nevojshme për sigurimin e shërbimeve të automobile.al (si për të rritur vizitat në rastin të reklamimit të shërbimve të automobile.al dhe publikimit të reklamave nëpërmjet palëve të treta në përputhje me Kapitullin 2) ose nëse automobile.al është ligjërisht ose ka kontratë për ta bërë këtë. Përcjellja ose sigurimi i një aksesi të tillë mund të bëhet gjithashtu përmes ndërfaqeve teknike. Me përfundimin e marrëveshjes së përdoruesit, të dhënat e siguruara nga pjesëmarrësi përkatës ose të krijuara nga përdorimi i tij/saj i shërbimeve të automobile.al do të fshihen nga llogaria e tij/saj e përdoruesit. Pavarësisht nga sa më sipër, automobile.al do ta ruajë këtë informacion edhe pas përfundimit të marrëveshjes nëse automobile.al është ligjërisht e detyruar ose ka një interes legjitim për ta bërë këtë. Të dhënat e grumbulluara të krijuara nga abonentët (p.sh. statistikat mbi përshtypjet e reklamave në një kategori) në përgjithësi do të vazhdojnë të ruhen edhe pas përfundimit të marrëveshjes. automobile.al siguron informacion mbi përpunimin e të dhënave personale nga automobile.al, përfshirë transmetimin e të dhënave të tilla tek palët e treta, dhe të drejtat e pjesëmarrësit si subjekt i të dhënave në Njoftimin e Privatësisë të automobile.al.

Pjesëmarrësit kanë të drejtë të përdorin shërbimet e automobile.al dhe funksionet e saj vetëm brenda fushës së gjendjes aktuale të teknologjisë.

automobile.al rezervon të drejtën të kufizojë përkohësisht mundësitë e vendosjes dhe marrjes së reklamave nëse kjo kërkohet për shkak të kufijve të kapacitetit, për qëllime të sigurisë ose integritetit të serverit ose për të zbatuar masa teknike dhe nëse kjo shërben si diçka e nevojshme dhe e duhur, ose e përmirësuar, performancën e shërbimeve të kontraktuara (punime mirëmbajtjeje). Duke vepruar kështu, automobile.al do të marrë parasysh interesat legjitime të të gjithë përdoruesve, veçanërisht duke i informuar ata para marrjes së masave të mësipërme.

Në veçanti arsyet teknike mund të nënkuptojnë se nuk është e mundur, ose është e mundur vetëm në një masë të kufizuar, për të marrë shërbimet e reklamimeve të aktivizuara (dështime të papritura të sistemit).

automobile.al lejon përdoruesit të rendisin rezultatet e kërkimit sipas kritereve të ndryshme. Nëse një përdorues nuk merr një vendim, rendi i rezultateve të kërkimit në klasifikimin standard përcaktohet ndër të tjera nga parametrat kryesorë të mëposhtëm: a. Kërkimi, pyetjet dhe kërkimet e mëparshme, si dhe reklama të aksesuara; b Vendndodhja e automjetit, gjendja e automjetit, kilometrazhi, regjistrimi i parë, numri i pronarëve të mëparshëm, çmimi, konsumi, pajisjet, ngjyra.

Në krye të rezultateve të kërkimit, shfaqen reklama që përputhen më së miri me pyetjen e kërkimit, kërkimet e mëparshme dhe reklamat e klikuara nga përdoruesit përkatës dhe për këtë arsye kanë rëndësi më shumë rëndësi për atë përdorues. Nëse rëndësia është e ngjashme, reklamat nga shitësit e makinave mund të shfaqen në varësi të paketës të rezervuar nga shitësi (dhe/ose opsioneve të tjera që mund të shtohen).

Për më tepër, reklamat e personalizuara (p.sh. si reklamë në Faqe-1 nëse aplikohet) për të cilat pjesëmarrësi përkatës ka rënë dakord të paguajë një tarifë shtesë, mund të shfaqen gjithashtu dhe në rezultatet e kërkimit. Për më shumë informacion mbi opsionet e mundshme për reklamat e personalizuara si pjesë e paketave të reklamave, ju lutemi referojuni listës së çmimeve. Për tregtarët e makinave, janë në dispozicion paketa të ndryshme me mundësi shtesë për të reklamuar dhe biznesin e tyre.

Për çdo koment ose pyetje në lidhje me shërbimet e ofruara nga automobile.al, pjesëmarrësit mund të përdorin shërbimin ndaj klientit. Për më tepër, automobile.al ka krijuar një sistem të brendshëm të trajtimit të ankesave posaçërisht për ankesat nga pjesëmarrësit e biznesit. Në varësi të statusit të klientit, pjesëmarrësit e biznesit mund të kontaktojnë personin e tyre të kontaktit me telefon ose email ose, nëse automobile.al nuk e ka caktuar shprehimisht një person të tillë kontakti, ata mund të paraqesin ankesën e tyre në adresën e mëposhtme të postës elektronike: [email protected] automobile.al. Çdo ankesë do t'i përcillet si rast i veçantë departamentit kompetent, i dokumentuar dhe i përpunuar nga ky departament brenda një kohe të arsyeshme. Pjesëmarrësi do të informohet për rezultatin e përpunimit. automobile.al rishikon rregullisht sistemin e tij të brendshëm të trajtimit të ankesave dhe regjistron efektivitetin e trajtimit të ankesave të brendshme.

Neni 3: Regjistrimi dhe llogaria e përdoruesit

Përdorimi i Shërbimit të automobile.al kërkon një regjistrim paraprak. Regjistrimi është falas. Me regjistrimin pjesëmarrësi dhe automobile.al lidhin një kontratë në lidhje me përdorimin e Domainit Publik të Shërbimeve të automobile.al (në tekstin e mëtejmë “marrëveshja e përdoruesit”). Një pjesëmarrës nuk ka të drejtë të përfundojë marrëveshjen.

Vetëm personat juridikë dhe personat fizikë të aftë për të kryer veprime juridike pa kufizime mund të regjistrohen. Në veçanti, të miturve u ndalohet regjistrimi.

Informacioni që një pjesëmarrës duhet të sigurojë gjatë regjistrimit duhet të sigurohet plotësisht dhe saktësisht. Pjesëmarrësit i kërkohet të zbulojë saktë statusin e tij si shitës privat ose biznes. Regjistrimi përfundon duke vendosur një adresë email të vlefshme dhe duke zgjedhur një fjalëkalim personal. Fjalëkalimi personal duhet të jetë sekret dhe nuk mund t'u zbulohet palëve të treta.

Në rast se informacioni i plotësuar gjatë regjistrimit ndryshon në një datë të mëvonshme, pjesëmarrësi është i detyruar të azhornojë këtë informacion në llogarinë e tij të përdoruesit menjëherë.

Pjesëmarrësi është i detyruar të verifikojë informacionin e dhënë në kohën e regjistrimit dhe pas çdo ndryshimi.

Çdo pjesëmarrës mund të regjistrohet vetëm një herë në Shërbimet e automobile.al. Regjistrimi i njëkohshëm i më shumë se një llogarie përdoruesi është i ndaluar. Anashkalimi i kësaj rregulloreje nuk lejohet. Një llogari përdoruesi nuk është e transferueshme asesi.

automobile.al rezervon të drejtën të fshijë llogaritë e përdoruesve, të cilat kanë qenë joaktive për një periudhë prej 12 muajsh. automobile.al do të njoftojë pjesëmarrësin të paktën 30 ditë para fshirjes së llogarisë së përdoruesit në një medium të qëndrueshëm (p.sh. me email).

Neni 4: Vendosja dhe shtimi i numrit të listimeve

Një abonent i klasifikuar si individ mund të publikojë maksimumi 3 (tre) reklama të ndryshme në një muaj kalendarik në seksionin publik të Shërbimit të automobile.al. Një shkelje, veçanërisht përmes përdorimit të llogarive të shumta të përdoruesve, i jep të drejtë automobile.al të fshijë reklamën dhe të përfundojë menjëherë marrëveshjen e të drejtës.

Një anëtar i klasifikuar si tregtar mund të shfaqë vetëm një numër të pakufizuar reklamash të ndryshme në muaj kalendarik në seksionin publik të Shërbimit të automobile.al, sipas marrëveshjes ose paketës së përzgjedhur prej tij. Një shkelje, veçanërisht përmes përdorimit të llogarive të shumta të përdoruesve, i jep të drejtë automobile.al të fshijë publikimin dhe të përfundojë menjëherë marrëveshjen me të.

Reklamat mund të vendosen dhe kohëzgjatja e publikimit nuk është e kufizuar në kohë, për sa kohë është parapaguar shërbimi. Reklamat e përfunduara nuk mund të gjenden përmes funksioneve të kërkimit automobile.al pas përfundimit të paketës së përzgjedhur.

Në llogaritjen e periudhës së reklamimit, dita në të cilën vendoset ose zgjatet reklama nuk do të përfshihet. Periudha e shpalljes fillon në mesnatë, ditën pasardhëse të ditës së shpalljes ose zgjatjes së reklamës, dhe përfundon me mbarimin e ditës së fundit të periudhës së shpalljes.

Çmimi i një reklame i paraqitet një pjesëmarrësi para vendosjes dhe ose shtyrjes së kohëzgjatjes së reklamimit të produktit dhe klienti paguan paprakrakisht për shërbimin.

Ndryshimet e lejuara (rifreskimet dhe editimet) në një reklamë janë pa pagesë dhe mund të kryhen në kategorinë e caktuar. Një reklamë mund të fshihet nga pjesëmarrësi në çdo kohë. Nëse një reklamë fshihet nga pjesëmarrësi, asnjë rimbursim i një çmimi reklamimi të paguar tashmë nuk do të bëhet nga automobile.al.

Neni 5: Faturimi, data e pranimit të pagesës së publikimit, pagesa

Faturimi bëhet vetëm në mënyrë elektronike duke dërguar një faturë me e-mail. Pagesa për një reklamë mund të bëhet me kartë krediti ose PayPal dhe në forma të tjera të pagesave elektronike. Nëse automobile.al siguron pagesën me anë të debitimit direkt SEPA, totali i deklaruar në faturë do të tarifohet nga llogaria bankare e pjesëmarrësit sapo të vijë. Shuma totale e pagesës dhe data e shlyerjes do t'i para-njoftohet pjesëmarrësit së paku pesë (5) ditë para datës së shlyerjes; periudha për informacionin paraprak të SEPA shkurtohet në pesë ditë në përputhje me rrethanat. Pjesëmarrësi duhet të sigurohet që llogaria e tij bankare të ketë një bilanc të mjaftueshëm gjatë gjithë kohës. Kompensimi për përfshirjen e reklamave në bazat e të dhënave duhet të paguhet paraprakisht, pra para se reklama të përfshihet në bazën e të dhënave. Në këtë kontekst, do të mjaftojë dhënia, në kohën e duhur, e të drejtave të debitit duke siguruar të dhënat e kartës së kreditit ose duke lejuar SEPA debitimin direkt në kohën e duhur.

Nëse arkëtimi i pagesës dështon, pjesëmarrësi do të rimbursojë automobile.al për kostot shtesë të bëra, përveç nëse nuk është përgjegjës për një dështim të tillë ose është në gjendje të sigurojë dëshmi se nuk ka ndodhur ndonjë dëm ose një dëm dukshëm më i ulët.

Neni 6: Fshirja e publikimit, bllokimi dhe masat e tjera

automobile.al mund të ndërmarrë masat e mëposhtme nëse ka indikacion të mjaftueshëm se një pjesëmarrës ka shkelur dispozitat ligjore, të drejtat e palëve të treta ose Kushtet e Përgjithshme aktuale për përdorimin e domenit publik, ose nëse automobile.al ka çdo interes tjetër legjitim (veçanërisht në rast të mospagimit të pagesës):
 • Të fshijë reklamat ose përmbajtjeve të tjera të vendosura me automobile.al
 • Të vonojë publikimin e reklamës ose përmbajtjeve të tjera të vendosura me automobile.al
 • Të paralajmëroë pjesëmarrësit
 • Të kufizojë përdorimin e Shërbimit në automobile.al
 • Të bllokoni pjesëmarrësit për një periudhë të kufizuar kohore
 • Të pezullojë pjesëmarrësit përgjithmonë
 • Të përfundojë marrëveshjen e përdoruesit
 • Të fshijë llogarinë e përdoruesit
Në përzgjedhjen e masës, automobile.al do të marrë parasysh interesat legjitime të pjesëmarrësit të prekur, veçanërisht nëse ka indikacione që pjesëmarrësi nuk është përgjegjës për shkeljen.

automobile.al mund të fshijë reklamat ose përmbajtje të tjera nëse, për sa i përket përmbajtjes ose paraqitjes së tyre, reklamat shkelin Termat dhe Kushtet e Përgjithshme aktuale për Përdorimin e Domainit Publik (në veçanti dispozitat e përcaktuara në Seksionin 8) ose dispozitat ligjore, ose nëse ato shkelin të drejtat e palëve të treta. Nëse automobile.al ka fshirë një listim/publikim, pjesëmarrësi megjithatë do të jetë i detyruar të paguajë çmimin për listimin/publikimin nëse është përgjegjës për fshirjen.

automobile.al mund të pezullojë përgjithmonë një pjesëmarrës nga përdorimi i Shërbimit të automobile.al, nëse ky i fundit ka shkelur vazhdimisht Termat dhe Kushtet e Përgjithshme aktuale për Përdorimin e Domainit Publik, ose e ka bërë këtë në raste veçanërisht të rënda, ose nëse jepet një shkak tjetër i rëndësishëm. Në rast të një bllokimi të përkohshëm ose pezullimi të përhershëm, automobile.al do të informojë pjesëmarrësin 30 ditë para se bllokimi ose pezullimi të hyjë në fuqi dhe të japë një deklaratë të arsyeve të bllokimit ose pezullimit në një medium të qëndrueshëm (p.sh. me email) nëse nuk ka arsye bindëse për të mos e bërë këtë. Periudha e mësipërme e njoftimit nuk zbatohet nëse përfundimi ose pezullimi i përhershëm është për shkak të dispozitave të detyrueshme ligjore ose urdhrave rregullatorë ose nëse automobile.al mund të provojë që pjesëmarrësi ka shkelur vazhdimisht kushtet dhe termat, gjë që ka çuar në përfundim ose pezullim të përhershëm.

Kur një pjesëmarrës pezullohet përgjithmonë, ai nuk mund të përdorë më Shërbimin automobile.al dhe nuk mund të regjistrojë një llogari të re përdoruesi.

Pjesëmarrësit mund të përfundojnë marrëveshjen e përdoruesit në çdo kohë. Për këtë qëllim, një pjesëmarrës mund të fshijë llogarinë e tij të përdoruesit në çdo kohë.

automobile.al mund të përfundojë në çdo kohë marrëveshjen e përdoruesit me një periudhë anullimi prej 30 ditësh. Në rast se pjesëmarrësi dhe automobile.al bien dakord për një shërbim shtesë të faturueshëm që i nënshtrohet një afati të caktuar, dhe nëse afati i rënë dakord përfundon pas pikës në kohën e përcaktuar në fjalinë 1, përfundimi nga automobile.al është i mundur vetëm me një periudhë njoftimi 30 ditë deri në fund të afatit të rënë dakord të shërbimit shtesë. E drejta për të bllokuar ose pezulluar mbetet e paprekur nga kjo. Në lidhje me pjesëmarrësit e biznesit, automobile.al do të japë arsye për përfundimin në një medium të qëndrueshëm (p.sh. me email), ku arsyet mund të rezultojnë nga Kapitulli 6, në lidhje me dispozitën përkatëse, e cila është shkelur. Pjesëmarrësi nuk mund të përdorë asnjë shërbim të ri nga automobile.al pasi të marrë një njoftim për terminimin nga automobile.al. E drejta e automobile.al për të fshirë reklamat individuale, për të bllokuar ose pezulluar përdoruesit dhe për të marrë masa të tjera në përputhje me këtë Kapitull 6 si dhe e drejta për të përfunduar pa paralajmërim për një arsye të mirë mbeten të paprekur.

Nëse automobile.al merr një nga masat e listuara në Kapitullin 6, në veçanti kufizimin, pezullimin ose përfundimin, pjesëmarrësit kanë mundësinë të sqarojnë faktet dhe rrethanat e masave brenda fushës së procedurës së brendshme të trajtimit të ankesave të automobile.al.

Neni 7: Ndryshimet e Termave dhe Kushteve të Përgjithshme

automobile.al mund t'i propozojë pjesëmarrësit ndryshime të Termave dhe Kushteve të Përgjithshme në çdo kohë. Ndryshimet e Termave dhe Kushteve të Përgjithshme do t'u ofrohen pjesëmarrësve në formë teksti (p.sh., me e-mail) jo më vonë se 30 ditë para datës së propozuar në të cilën ato do të hyjnë në fuqi. Pëlqimi i pjesëmarrësit do të konsiderohet i dhënë nëse ai nuk njofton automobile.al në formë teksti për refuzimin e tij para datës së propozuar në të cilën ndryshimet do të hyjnë në fuqi. Nëse pjesëmarrësi nuk pajtohet me ndryshimet, ai ka të drejtë të përfitojë shërbimet pa kosto shtesë pa paralajmërim deri në datën e propozuar në të cilën ndryshimet do të hyjnë në fuqi. Në mesazhin përmes të cilit ofrohen ndryshimet, automobile.al gjithashtu do t'i tregojë edhe një herë pjesëmarrësit të drejtën e refuzimit, afatin për këtë dhe mundësinë e përfundimit. Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit do të publikohen në faqen e internetit të automobile.al.

Neni 8: Kërkesat për përmbajtjen dhe paraqitjen e listimeve

Pjesëmarrësi do të jetë i detyruar të listojë një automjet vetëm në pjesën e parashikuar për atë kategori (mjete pasagjerësh, automjete mallrash/komerciale, kampera/rimorkio dhe motoçikleta). Lejohen vetëm ato listime, të cilat shërbejnë për të shitur mjete dhe rimorkio të automjeteve, si dhe makina vetëlëvizëse dhe jo-vetëlëvizëse.

Në detaje kjo do t'i referohet sa vijon:
 • Tregu i makinave të pasagjerëve: makina pasagjerësh;
 • Tregu i automjeteve të mallrave/komerciale: kamionë, rimorkio kamionësh, rimorkio makinash pasagjerësh, gjysmërimorkio, shasi, platforma për kamionë ose rimorkio, automjete dhe pajisje ndërtimi, ashensorë pirunësh, automjete bujqësore; Tregu i kamperave/rimorkiove: kampera dhe rimorkio;
 • Tregu i motoçikletave: motoçikletat, motoçikletat e kombinuara, karrocat anësore, motoçikleta dhe motoçikleta të tjera me motor.
Listimet e mëposhtme në veçanti nuk lejohen që të reklamohen:
 • Përfundimi i një marrëveshjeje leasin, dhënie me qira ose blerje me qira ose ndonjë formë tjetër financimi ose heqje të së drejtës për përdorim, përveç nëse kjo ndodh brenda fushës së një shërbimi ose funksioni të ofruar shprehimisht nga automobile.al për këtë qëllim;
 • Supozimi i marrëveshjeve të shitjes për mjetet motorike ose marrëveshjet e leasing për mjetet motorike;
 • Blerja e mjeteve ose objekteve të tjera të çdo lloji;
 • Shitja e pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për mjete motorike;
 • Shitja ose promovimi i software-ëve;
Promovimi i shërbimeve.

Pjesëmarrësit janë të detyruar të japin informacion të plotë dhe të saktë në lidhje me automjetin (veçanërisht në lidhje me datën/vitin e regjistrimit dhe kilometrazhin), marrëdhëniet juridike në lidhje me automjetin, si dhe në lidhje me përmbajtjen e mbetur të reklamës. Automjetet e pajisura me një motor të zëvendësuar duhet të identifikohen si të tilla. Në këtë rast, kilometrazhi aktual i automjetit duhet të deklarohet. Informacioni i pasaktë i dhënë gabimisht (të tilla si, për shembull, gabimet në shtypje, vendosja në kategori të pasakta) duhet të korrigjohen pa vonesa të panevojshme kur zbulohen duke përdorur artikullin e menysë “Publikimi im”

Kur shtoni një publikim, pjesëmarrësi duhet të zbulojë gjendjen e automjetit, veçanërisht nëse automjeti është i dëmtuar ndjeshëm dhe këto dëmtime nuk janë riparuar. Pjesëmarrësi do ta bëjë këtë duke shënuar automjetin duke zgjedhur opsionet e duhura kur vendos reklamën. Dëmi i konsiderueshëm që nuk është riparuar i referohet dëmtimit të motorit dhe transmetimit, dhe dëmit të shkaktuar nga aksidentet në trafikun rrugor, zjarri, breshëri ose uji, i cili është i pamundur të riparohet ose mund të riparohet vetëm duke shpenzuar një shumë të konsiderueshme parash. Kjo veçanërisht përfshin automjete të destinuara për t'u hobi. Dëmet e vogla përjashtohen nga kjo dhe duhet të specifikohen në tekst në fushën “Përshkrimi”. Detyrimi për të shpalosur dëmin e njohur të mëparshëm të njohur dhe të riparuar do të mbetet i paprekur në këtë mënyrë. Automjete të tilla të listuara mund të gjenden vetëm nëse opsioni përkatës i kërkimit zgjidhet në opsionin e kërkimit. Automjetet, të cilat ofrohen vetëm për eksport ose për blerësit e bizneseve, duhet të caktohen në përputhje me rrethanat duke përdorur funksionalitetin/et përkatëse.

Nuk lejohet piblikimi i më shumë se një automjeti për reklamë.

Nuk lejohet publikimi njëkohësisht i të njëjtit automjet në raste të shumta në asnjë nga kategoritë. Kjo do të zbatohet gjithashtu nëse i njëjti automjet do të vendoset në bazën e të dhënave në të njëjtën kohë nga pjesëmarrës të ndryshëm që punojnë së bashku.

Gjatë periudhës së shpalljes, pjesëmarrësi duhet të jetë në gjendje të lidhë menjëherë një marrëveshje ligjërisht efektive të shitjes për automjetin e ofruar me një palë të interesuar, për ta dorëzuar automjetin në datën e caktuar të disponueshmërisë (automjete të përdorura) ose, përkatësisht, në data e dorëzimit (automjetet e reja), dhe të ketë pronësinë mbi automjetin për ta kaluar tek pala e interesuar në fjalë.

Publikimet mund të ilustrohen me fotografi. Pjesëmarrësi merr përsipër të vendosë vetëm fotografi të sakta në bazën e të dhënave automobile.al, të cilat është i autorizuar t'i përdorë pa kufizime dhe të cilat nuk janë të ngarkuara me të drejta të palëve të treta, në veçanti jo me të drejtat e pronësisë intelektuale të palëve të treta. Fotografitë e përdorura nuk duhet të jenë çorientuese dhe duhet të pasqyrojnë kushtet aktuale të automjetit që ofrohet në reklamë. Nëse pjesëmarrësi përdor fotografi nga një katalog, një përdorim i tillë duhet të tregohet veçmas.

Në formulimin, përmbajtjen, paraqitjen vizuale dhe qëllimet e synuara, publikimi nuk mund të shkelë dispozitat ligjore ose mirësjelljen publike. Personat e angazhuar në biznes duhet të respektojnë në veçanti rregullat e Ligjit për të Drejtën e Autorit dhe Aktin e Markave Tregtare, Aktin e Shërbimeve Gjermane të Telekomunikacionit (detyrimi për të siguruar informacionin e botuesit) dhe ligjin e konkurrencës së padrejtë.

Pjesëmarrësi është i detyruar të sigurojë çmime të sakta dhe të vërteta. Duke vepruar kështu, pjesëmarrësi duhet të respektojë veçanërisht rregulloret e Urdhëresës Gjermane të Çmimeve. Sipas Nenit 1 Paragrafi 1 të Urdhëresës Gjermane të Çmimeve, çmimet me pakicë duhet të deklarohen, të cilat duhet të përfshijnë në veçanti tatimin mbi vlerën e shtuar dhe komponentët e tjerë të çmimeve (p.sh. tarifat e destinacionit). Publikimi me çmime që janë qartë të pasakta ose çorientuese nuk lejohet.

Në përgjithësi nuk lejohet përfshirja e lidhjeve në uebfaqe të jashtme, shërbime të tjera dhe burime të jashtme të informacionit në një publikim, përveç nëse ato kërkohen rreptësisht për arsye ligjore. Lidhjet në këtë kuptim gjithashtu i referohen adresave të postës elektronike dhe adresave të internetit të pa aktivizuara (URL) dhe pjesëve të tyre. Përjashtohen lidhjet, të futura në tekstin e lirë të reklamës, për fotografitë e vetura të pjesëmarrësit, automjetet, skedarët e PDF dhe prezantimet multimediale, nëse këto përmbajnë informacion shtesë në lidhje me automjetin e reklamuar (p.sh. raportet e automjeteve, manualet e përdorimit, etj.) ose nëse dhënia e informacionit të kërkuar me ligj.

Neni 9: Përgjegjësia për Përmbajtjen e Publikimeve dhe Reklamave

Vetëm pjesëmarrësi do të jetë përgjegjës për përmbajtjen e publikimeve dhe reklamimeve. automobile.al nuk do të rishikojë reklamat, korrektësinë dhe as tërësinë e tyre. automobile.al nuk do të hyjë në asnjë garanci për korrektësinë dhe saktësinë e publikimeve.

automobile.al përjashton çdo garanci dhe përgjegjësi për papajtueshmërinë e publikimeve dhe reklamave me dispozitat ligjore.

automobile.al në veçanti përjashton çdo dhe të gjitha garancitë dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga fakti se marrëveshjet e shitjes të filluara ose përfunduara në bazë të publikimeve në automobil.al janë të pazbatueshme sipas ligjit kombëtar të një shteti, ose në çfarëdo llo mënyre tjetër rezultojnë në ligj ose disavantazhe ekonomike për njërën ose të dyja palët në marrëveshjen e shitjes.

Neni 10: Përditësimet e bazës së të dhënave, kërkimi i automjeteve, fshirja e publikimeve dhe kopjet rezervë

Për ta bërë kërkimin e automjeteve sa më interesant dhe të suksesshëm, automobile.al ndërmerr të gjitha përpjekjet për të përditësuar bazën e të dhënave të saj. Kjo është arsyeja pse reklamat e automjeteve duhet të fshihen nga pjesëmarrësit sapo automjeti i ofruar është shitur ose nuk është më i disponueshëm për arsye të tjera. Për të përmirësuar identifikimin e automjeteve me karakteristika të caktuara opsionesh, automobile.al mund të shfaqë informacion mbi pajisjet nga teksti falas i reklamës si veçori të pajisjeve të zgjedhura në kërkimin e detajuar.

Secili pjesëmarrës është përgjegjës për arkivimin e informacionit publikisht të disponueshëm përmes Shërbimit të automobile.al dhe të ruajtur nga automobile.al, të cilit i nevojiten për qëllimet e mbajtjes së provave, kontabilitetit ose qëllimeve të tjera, në medium arkivuese të pavarura nga automobile.al.

Neni 11: Manipulimi i Kërkimit të Automjeteve, Fshirja dhe Prishja e Integritetit të Sistemit

Pjesëmarrësit mund të kërkojnë automjete në Shërbimin e automobile.al ekskluzivisht me anë të mënyrave të kërkimit të ofruara nga automobile.al. Nuk lejohet kërkimi i automjeteve duke anashkaluar mënyrat e kërkimit, veçanërisht duke përdorur kërkues të paautorizuar nga automobile.al që hyjnë në bazat e të dhënave të automobile.al. Përmbajtja e Shërbimit të automobile.al, në tërësi apo pjesërisht nuk mund të kopjohet ose ripërdoret, të integrohet në një faqe tjetër në internet, të lidhet dhe/ose të integrohet në një mënyrë apo një tjetër. Përdorimi i databazës së të dhënave, robotëve, marrja, grumbullimi dhe/ose programeve dhe teknologjive të ngjashme të mbledhjes dhe marrjes së të dhënave është i ndaluar, veçanërisht në lidhje me përmbajtjen e disponueshme në Fushën Profesionale. Mospërputhjet dhe çdo shkelje do të ndiqet, ndër aspekte të tjera, sipas ligjit civil nën aspektin e ndërhyrjes në një biznes të krijuar dhe operator, dhe mund të ketë pasoja sipas kodit penal nën aspekte që lidhjen me ndërhyrjet e paligjshme me të drejtat e pronësisë industriale të lidhura siç parashikohet në Seksionin 108 e në vijim. (Ligji për të Drejtën e Autorit).

Aktivitetet që synojnë dëmtimin e shërbimeve të automobile.al janë të ndaluara. Pjesëmarrësi nuk mund të marrin asnjë masë që mund të rezultojë në dëmtimin e infrastrukturës së automobile.al që është e tepërt ose që përdoruesit nuk mund të tolerohen në mënyrë të arsyeshme. Pjesëmarrësit nuk do të lejohen të bllokojnë, rishkruajnë ose modifikojnë përmbajtjen e krijuar nga automobile.al, ose në ndonjë mënyrë tjetër, për të krijuar një shqetësim duke ndërhyrë në Shërbimin e automobile.al.

Kërkimi në Shërbimin e automobile.al i ndihmon përdoruesit të gjejnë më shpejt ofertat e automjeteve. Në mënyrë që përdoruesit të marrin rezultatet e dëshiruara të kërkimit përmes termave të përshtatshëm të kërkimit, përmbajtja tekstuale e një reklame duhet t'i referohet qartë automjetit të ofruar. Nuk lejohet falsifikimi ose manipulimi i rezultateve të funksionimit të kërkimit të automjetit të Shërbimit të automobile.al, duke futur informacione ose terma të pasakta ose çorientuese, duke vendosur një automjet në kategorinë e gabuar, duke përdorur mjete teknike ose ndonjë keqpërdorim tjetër të funksionaliteteve të Shërbimit të automobilave.al.

Në veçanti, e ashtuquajtura spamming e fjalëve kyçe është gjithashtu e ndaluar. Spamming të fjalëve kyçe spamming nënkupton përdorimin e termave që nuk përshkruajnë ose përshkruajnë vetëm pjesërisht automjetin dhe kanë për qëllim vetëm të tërheqin blerësit. Kjo vlen edhe për tekstet e fshehura HTML dhe përdorimin e paligjshëm të emrave tregtarë.

Neni 12: Dëmshpërblimi

Pjesëmarrësi do të lirojë automobile.al nga të gjitha pretendimet e pretenduara nga palët e treta kundër automobile.al nëse të drejtat e tyre shkelen nga reklama e pjesëmarrësit ose nga ndonjë përdorim tjetër i Shërbimit të automobile.al nga pjesëmarrësi. Duke vepruar kështu, pjesëmarrësi do të marrë përsipër kostot e nevojshme të bëra duke mbrojtur të drejtat e automobile.al, duke përfshirë çdo tarifë ligjore dhe gjyqësore. Kjo nuk do të zbatohet nëse dhe në masën që pjesëmarrësi nuk është përgjegjës për shkeljen e të drejtave.

Neni 13: Garancia

Nëse pjesëmarrësi ka të drejtë në kërkesa ligjore për garanci, automobile.al do të ketë fillimisht të drejtën për përmbushjen e mëvonshme të detyrimeve kontraktuale. Kjo do të bëhet duke zgjatur periudhën e reklamimit për listimin/publikimin e vendosur [në bazën e të dhënave] nga pjesëmarrësi përkatës.

Në rastet e forcës madhore, automobile.al do të lirohet nga detyrimi i tij për të përmbushur këtë obligim. Të gjitha ngjarjet e paparashikueshme do të konsiderohen si forca madhore, si dhe ngjarje të tilla për efektet e të cilave në kryerjen e marrëveshjes asnjëra nga palët nuk është përgjegjëse. Ngjarje të tilla do të përfshijnë në veçanti masat legjitime të veprimeve kolektive, gjithashtu nga kompanitë e palëve të treta, masat zyrtare të marra nga autoritetet, dështimin e rrjeteve të komunikimit dhe infrastrukturës së ofruesve të tjerë, shqetësime në fushën e operatorëve të rrjetit dhe keqfunksionime të tjera , gjithashtu në rast se rrethana të tilla ndodhin në fushën e nën-kontraktorëve, nën-furnizuesve, nënkontraktorëve të tyre ose operatorëve të përpunuesve të të dhënave nën qëndrore. Asnjë pretendim nuk do të ketë për pjesëmarrësit për çdo dështim për të cilin automobile.al nuk është përgjegjës.

Neni 14: Kufizimi i Përgjegjësisë

Përveç nëse shkelen detyrimet thelbësore kontraktuale, automobile.al do të jetë përgjegjës për dëmet kundrejt sipërmarrësve, vetëm nëse dhe në masën automobile.al, përfaqësuesit e tij ligjorë, drejtuesit e lartë ose persona të tjerë të punësuar nga automobile.al në kryerjen e detyrimet e tij, janë fajtore për të vepruar me dashje ose me neglizhencë. Nëse shkelen detyrimet thelbësore kontraktuale, automobile.al do të jetë përgjegjës për çdo sjellje fajtore të përfaqësuesve të tij ligjorë, drejtuesve të lartë ose personave të tjerë të punësuar nga automobile.al në kryerjen e detyrimeve të tij. Termi ‘detyrime thelbësore kontraktuale’ përcakton detyrime të tilla, përmbushja e të cilave kërkohet për ekzekutimin e duhur të kontratës, në pajtueshmërinë e të cilëve partneri kontraktues mund të mbështetet rregullisht dhe shkelja e të cilave rrezikon arritjen e qëllimit kontraktual.

Në marrëdhënie me konsumatorët, automobile.al do të mbajë përgjegjësi vetëm për sjellje të qëllimshme dhe neglizhencë të madhe. Në rast të shkeljes së detyrimeve thelbësore kontraktuale (siç përcaktohet në paragrafin e mëparshëm), një debitori që dështon ose automobile.al është përgjegjës për pamundësinë për të kryer detyrimet kontraktuale, megjithatë, automobile.al do të jetë përgjegjëse për çdo sjellje fajtore të përfaqësuesit e tij ligjor, drejtuesit e lartë ose persona të tjerë të punësuar nga automobile.al në kryerjen e detyrimeve të tij.

Me përjashtim të sjelljes së qëllimshme ose neglizhencës së madhe të përfaqësuesve ligjorë, drejtuesve të lartë ose personave të tjerë të punësuar nga automobile.al në kryerjen e detyrimeve të tij, përgjegjësia e automobile.al do të kufizohet në shumën e saj në dëmet që zakonisht parashikohen në kohën kur përfundohet marrëveshja.

Përjashtimet e mësipërme të referuara dhe kufizimet e përgjegjësisë ndaj sipërmarrësve ose konsumatorëve nuk do të jenë të zbatueshme në rast të garancive specifike që janë bërë nga automobile.al, as në rast të dëmeve që rezultojnë nga dëmtimi i jetës, gjymtyrëve ose shëndetit ose shkelja të dispozitave të detyrueshme statutore.

Neni 15: E Drejta e Autorit dhe Përdorimi

Çdo dhe të gjitha të dhënat, informacionet, logot e kompanisë, tekstet, programet dhe imazhet e reklamave të vendosura në kategorinë e Shërbimeve të automobile.al dhe përmbajtje të tjera (p.sh., vlerësimet dhe përgjigjet brenda kuadrit të sistemit të vlerësimit) mund t'i nënshtrohen ligjeve për të drejtën e autorit. Për më tepër, imazhet e tjera që mund të arrihen përmes Shërbimit të automobile.al gjithashtu i nënshtrohen të drejtës së autorit. Modifikimi, përpunimi i mëtejshëm dhe përdorimi nga palë të treta në media të çfarëdo lloji nuk lejohen. Të drejtat përkatëse të krijuesit dhe pjesëmarrësit nuk do të preken nga kjo.

Nëse pjesëmarrësi përdor shërbimet ose mjetet e ofruara nga automobile.al për krijimin e videove ose përmbajtjeve të tjera për përdorim në reklamave të tij/saj, përdorimi i videove të tilla ose përmbajtjeve të tjera jashtë reklamave të pjesëmarrësit, lejohet vetëm me pëlqimin paraprak të automobilit.al

Neni 16: Ushtrimi i të drejtave nga palë të tretë, transferimi i kontratës

automobile.al mund të përdorë kompani të tjera për të drejtat dhe detyrimet sipas marrëveshjes së përdoruesit.

automobile.al ka të drejtë të transferojë plotësisht ose pjesërisht kontratën tek një palë e tretë me një periudhë njoftimi prej katër javësh. Në këtë rast, një pjesëmarrës mund të zgjidhë kontratën. Për këtë qëllim, një pjesëmarrës mund të fshijë llogarinë e tij të përdoruesit në çdo kohë.

Neni 17: Dispozitat Përfundimtare

Marrëveshja e përdoruesit, përfshirë këto Termat dhe Kushtet e Përgjithshme për Përdorimin e Domainit Publik, në zbatimin dhe interpretimin e saj, do t'i nënshtrohet ekskluzivisht ligjeve të Republikës Federale të Gjermanisë. Zbatimi i Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi Kontratat për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave të 11 Prillit 1998 përjashtohet. Për konsumatorët që banojnë në BE, dispozitat e detyrueshme të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit të shtetit anëtar në të cilin banon konsumatori, do të zbatohen gjithashtu nëse këto janë më të favorshme për konsumatorin sesa dispozitat e ligjit gjerman.

Nëse pjesëmarrësi është tregtar, person juridik ose fonde të veçanta sipas ligjit publik, Hamburgu do të jetë vendi ekskluziv i juridiksionit për çdo dhe të gjitha mosmarrëveshjet që dalin nga ose në lidhje me marrëveshjen e përdoruesit, përfshirë këto dhe Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Përdoruesit. E njëjta gjë do të zbatohet nëse pjesëmarrësi ka transferuar vendbanimin e tij jashtë vendit pas përfundimit të marrëveshjes, ose nuk ka ndonjë vend të përgjithshëm juridiksioni në Gjermani.

Për konsumatorët, vendi i juridiksionit do të jetë vendbanimi i tyre dhe për çdo dhe të gjitha mosmarrëveshjet që dalin nga, ose për shkak të marrëveshjes së përdoruesit dhe Termat dhe Kushtet e Përgjithshmë të Përdorimit mund të shqyrtohen në Hamburg. automobile.al mund të fillojë procedura ligjore kundër konsumatorëve vetëm para gjykatave në vendbanimin e tyre.

automobile.al nuk dëshiron ose nuk është e detyruar të marrë pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve para një organi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të konsumatorit (§ 36 (1) Nr. 1 i Ligjit Gjerman për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Çështjet e Konsumatorit (VSBG)).

automobile.al është i gatshëm të bashkëpunojë me ndërmjetësuesit zyrtarë në mënyrë që të arrihet një zgjidhje jashtë gjykate për çdo mosmarrëveshjeje me pjesëmarrësit në biznes; megjithatë, para fillimit të procedurave të tilla të ndërmjetësimit, pjesëmarrësit në biznes duhet të përpiqen të sqarojnë shqetësimet e tyre me shërbimin ndaj klientit të automobile.al (shih Kapitullin 2).

Nëse dispozitat individuale të Termave dhe Kushteve të Përgjithshme janë ose bëhen të pavlefshme ose të pavlefshme tërësisht ose pjesërisht, efektiviteti i dispozitave të mbetura nuk do të cenohet. Në vend të dispozitave të ndryshuara ose të pavlefshme të Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të Përdorimit, zbatohen dispozitat ligjore në fuqi. Nëse ligji nuk parashikon një gjë të tillë në rastin përkatës (ka boshllëqe) ose nëse do të çonte në një rezultat të papranueshëm, palët do të hyjnë në negociata për të gjetur një dispozitë efektive që i afrohet sa më shumë qëllimit ekonomik të dispozitës së pavlefshme ose të pavlefshme.