RREGULLORE PËR REGJISTRIMIN E MJETEVE TË REJA DHE TË PËRDORURA NË SHQIPËRI

1. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Të gjitha automjetet, motomjetet dhe rimorkiot për të qarkulluar, sipas legjislacionit dhe akteve nënligjore në fuqi, duhet të jenë të pajisura me leje qarkullimi dhe të jenë të regjistruara pranë Drejtorive Rajonale përkatëse të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) në emrin e poseduesit të mjetit.

Regjistrimi i mjetit, nënkupton kërkesën për aplikim nga subjekti fizik ose juridik, kontrolli fizik i mjetit, pranimi i dokumentacionit, leximi automatik dhe/ose manual si dhe evidentimi i të dhënave, lëshimi i Lejes së Qarkullimit dhe targës së mjetit. Regjistrimi i të dhënave të mjeteve dhe pronarëve bëhet në regjistrin elektronik kombëtar.

2. KONTROLLI FIZIK I MJETIT
Aplikimi për regjistrimin e mjetit, paraprakisht fillon me kryerjen e kontrollit fizik të mjetit. Kontrolli fizik i mjetit përmbledh:
 • Leximin dhe përcaktimin e saktë të të dhënave mbi identifikimin e mjetit, bazë e të cilit është numri i identifikimit i stampuar në shasi.
 • Leximin automatik dhe/ose manual si dhe përcaktimin e saktë të karakteristikave teknike të mjetit sipas normave dhe standarteve ndërkombëtare e europiane (të përcaktuara në Rregulloret e DPSHTRR).
 • Evidentimin e të dhënave të lartpërmendura në Regjistrin Elektronik të kontrollit fizik (sipas modelit të hartuar nga DPSHTRR).
 • Plotësimin e të dhënave në Çertifikatën e Kontrollit Fizik të mjetit (sipas modelit të hartuar nga DPSHTRR).
 • Fotografitë dixhitale për mjetin (sipas përcaktimeve në Rregulloren e DPSHTRR)
Në rastet kur konstatohen parregullsi, dëmtime, mungesë të numrit të identifikimit apo mungesë të tabelës identifikuese, bëhet fotografimi i numrit të identifikimit të stampuar në shasi.

3. MJET I IMPORTUAR (0 KM), I BLERË NË SHQIPËRI Personi i interesuar për të regjistruar një mjet të ri (me 0 Km), të blerë në Shqipëri, paraqitet pranë sporteleve të shërbimit me këto dokumente:
 • Kërkesë për shërbim, e cila plotësohet pranë sporteleve.
 • Dokument identifikimi, i cili pasi fotokopjohet nga punonjësi i shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për çregjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së i cili verifikohet nëpërmjet numrit NIPT, printohet në sportel nga nëpunësi i pranimit dhe legalizohet me vulën e tij personale. Për personin që kryen veprimet duhet autorizim dhe fotokopje e kartës identitetit ose e pasaportës biometrike.
 • Certifikatën e kontrollit fizik të mjetit. (Ky dokument lëshohet, pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit pranë ambienteve të Drejtorive Rajonale).
 • Certifikatë përputhje ose dokument, me të gjithë treguesit teknik të domosdoshëm për identifikimin e mjetit, të lëshuar nga prodhuesi, në origjinal.
 • Dokumenti i zhdoganimit (DAV) të lëshuar nga Dogana Shqiptare, në origjinal.
 • Dokumenti i fitimit të pronësisë, i vlefshëm.
 • Kontratën e sigurimit të mjetit sipas kushteve të marrëveshjes së përbashkët DPSHTRR-AMF.
 • Konfirmimin nga Regjistri i Barrëve Siguruese sipas kushteve të marrëveshjes së përbashkët DPSHTRR-RBS.
Shënim: Të gjithë dokumentet në gjuhë të huaj duhet të jenë të përkthyera në shqip dhe të noterizuar.

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të dorëzohet edhe prokura e posaçme/ autorizim për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.

Tarifa e Shërbimit: Certifikatë e Kontrollit Fizik të mjetit 1500 Lekë + Leje Qarkullimi 1000 Lekë + Certifikatë e Pronësisë 2000 Lekë + Tarifa e pajisjes me dy Targa 3000 Lekë = Totali 7500 Lekë.

4. MJET I IMPORTUAR (0 KM), I BLERË JASHTË SHTETIT Personi i interesuar për të regjistruar një mjet të ri (me 0 Km), të blerë jashtë shtetit, paraqitet pranë sporteleve të shërbimit me këto dokumente:
 • Kërkesë për shërbim, e cila plotësohet pranë sporteleve.
 • Dokument identifikimi, i cili pasi fotokopjohet nga punonjësi i shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për çregjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së i cili verifikohet nëpërmjet numrit NIPT, printohet në sportel nga nëpunësi i pranimit dhe legalizohet me vulën e tij personale. Për personin që kryen veprimet duhet autorizim dhe fotokopje e kartës identitetit ose e pasaportës biometrike.
 • Certifikatën e kontrollit fizik të mjetit. (Ky dokument lëshohet pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit pranë ambienteve të Drejtorive Rajonale).
 • Certifikatë përputhje ose dokument, me të gjithë treguesit teknik të domosdoshëm për identifikimin e mjetit, të lëshuar nga prodhuesi, në origjinal.
 • Dokumentin e zhdoganimit (DAV) të lëshuar nga Dogana Shqiptare, në origjinal.
 • Dokumenti i fitimit të pronësisë, i vlefshëm.
 • Kontratën e sigurimit të mjetit sipas kushteve të marrëveshjes së përbashkët DPSHTRR-AMF.
Shënim: Të gjithë dokumentet në gjuhë të huaj duhet të jenë të përkthyera në shqip dhe të noterizuar.

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të dorëzohet edhe prokura e posaçme/ autorizim për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.

Tarifa e Shërbimit: Certifikatë e Kontrollit Fizik të mjetit 1500 Lekë + Leje Qarkullimi 1000 Lekë + Certifikatë e Pronësisë 2000 Lekë + Tarifa e pajisjes me dy Targa 3000 Lekë = Totali 7500 Lekë.

5. MJET I IMPORTUAR, I PËRDORUR, I BLERË NË SHQIPËRI OSE JASHTË SHTETIT Personi i interesuar për të regjistruar një mjet të përdorur, të blerë në Shqipëri, ose jashtë shtetit, paraqitet pranë sporteleve të shërbimit me këto dokumente:
 • Kërkesë për shërbim, e cila plotësohet pranë sporteleve.
 • Kartë identiteti, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësi i shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për çregjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së i cili verifikohet nëpërmjet numrit NIPT, printohet në sportel nga nëpunësi i pranimit dhe legalizohet me vulën e tij personale. Për personin që kryen veprimet duhet autorizim dhe fotokopje e kartës identitetit ose e pasaportës biometrike.
 • Certifikatën e kontrollit fizik të mjetit. (Ky dokument lëshohet, pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit pranë ambienteve të Drejtorive Rajonale).
 • Dokumentet shoqërues me treguesit teknikë dhe të pronësisë së mjetit, të lëshuar nga organet zyrtare të shtetit nga vjen mjeti si leje qarkullimi dhe/ose certifikatë pronësie, ose çregjistrim për eksport, në origjinal.
 • Dokumenti i zhdoganimit (DAV) të lëshuar nga Dogana Shqiptare, në origjinal.
 • Dokumenti i fitimit të pronësisë, i vlefshëm.
 • Kontratën e sigurimit të mjetit, sipas kushteve të marrëveshjes së përbashkët DPSHTRR-AMF.
 • Konfirmimin nga Regjistri i Barrëve Siguruese, sipas kushteve të marrëveshjes së përbashkët DPSHTRR-RBS, për mjetet e përdorura të blera në vend.
Shënim: Të gjithë dokumentet në gjuhë të huaj duhet të jenë të përkthyera në shqip dhe të noterizuar.

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të dorëzohet edhe prokura e posaçme për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.

Tarifa e Shërbimit në rast kur mjeti është i regjistruar: Certifikatë e Kontrollit Fizik të mjetit 1500 Lekë + Leje Qarkullimi 1000 Lekë + Certifikatë e Pronësisë 2000 Lekë = Totali 4500 Lekë.

Tarifa e Shërbimit në rast kur mjeti është i pa regjistruar: Certifikatë e Kontrollit Fizik të mjetit 1500 Lekë + Leje Qarkullimi 1000 Lekë + Certifikatë e Pronësisë 2000 Lekë + Tarifa e pajisjes me dy Targa 3000 Lekë = Totali 7500 Lekë.

6. MJET I IMPORTUAR, I PËRDORUR, I SHITUR ME ANKAND Personi i interesuar për të regjistruar një mjet të përdorur, të shitur me ankand nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) dhe nga Rezervat Materiale Shtetërore, por të paregjistruara në Shqipëri; paraqitet pranë sporteleve të shërbimit me këto dokumente:
 • Kërkesë për shërbim, e cila plotësohet pranë sporteleve.
 • Kartë identiteti, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësi i shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për çregjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik nevojitet ekstrakti i QKB-së i cili verifikohet nëpërmjet numrit NIPT, printohet në sportel nga nëpunësi i pranimit dhe legalizohet me vulën e tij personale. Për personin që kryen veprimet duhet autorizim dhe fotokopje e kartës identitetit ose e pasaportës biometrike.
 • Faturën tatimore shitje, të lëshuar nga institucionet e mësipërme (në origjinal), ose urdhrin e ministrit përgjegjës për transferimin kapital të mjetit në favor të një institucioni tjetër shtetëror (fotokopje e njësuar me origjinalin).
 • Fotokopjen e njësuar me origjinalin të dokumentit mbi gjendjen fizike të mjetit në momentin e shitjes, në të cilin përveç të tjerave të evidentohet numri identifikimit të mjetit dhe sipas rastit mungesa e dokumenteve teknike shoqëruesit të mjetit;
 • Dokumenti i zhdoganimit (DAV) të lëshuar nga Dogana Shqiptare, në origjinal.
 • Kontratën e sigurimit të mjetit, sipas kushteve të marrëveshjes së përbashkët DPSHTRR-AMF.
Shënim: Të gjithë dokumentet në gjuhë të huaj duhet të jenë të përkthyera në shqip dhe të noterizuar.

Nëse personi që paraqitet në sportel nuk është pronar i mjetit, veç dokumenteve të mësipërme duhet të dorëzohet edhe prokura e posaçme për kryerjen e veprimeve në emër të pronarit të mjetit.

Tarifa e Shërbimit në rast kur mjeti është i regjistruar: Certifikatë e Kontrollit Fizik të mjetit 1500 Lekë + Leje Qarkullimi 1000 Lekë + Certifikatë e Pronësisë 2000 Lekë = Totali 4500 Lekë.

Tarifa e Shërbimit në rast kur mjeti është i pa regjistruar: Certifikatë e Kontrollit Fizik të mjetit 1500 Lekë + Leje Qarkullimi 1000 Lekë + Certifikatë e Pronësisë 2000 Lekë + Tarifa e pajisjes me dy Targa 3000 Lekë = Totali 7500 Lekë.

7. MJETET ELEKTRIKE & PLUG-IN Nga 7 Nëntori 2019, DPSHTRR rimburson çdo tarifë të regjistrimit për herë të parë për Mjetet Elektrike & Plug-in!

Janë bërë 0 tarifat:
 • Kontrolli Fizik 1,500 lekë.
 • Leje Qarkullimi Kombëtare 1,000 lekë.
 • Targat standarde 3,000 lekë.
 • Certifikatë Pronësie 2,000 lekë.
 • Në total 7,500 lekë të reja për çdo mjet GREEN do të mbulohen nga DPSHTRR.
8. IMPORTI I MJETEVE NË TERRITORIN SHQIPTAR PËR CILAT MJETE LEJOHET IMPORTI NË TERRITORIN SHQIPTAR? Importi i mjeteve në Territorin Shqiptar preket nga VKM Nr. 633, datë 26.10.2018 ndryshuar me VKM Nr. 154, datë 27.02.2019. Referuar VKM, nga data 01.01.2020 e në vijim, për mjetet e përdorura, lejohet regjistrimi për herë të parë vetëm nëse përmbushin kategorinë mjedisore EURO 4 e lart, ndërsa mjetet me kilometrazh 0 duhet të përmbushin kategorinë mjedisore EURO 5 dhe EURO 6 (sipas kritereve të VKM Nr. 633)!

Për të gjitha subjektet që do të regjistrojnë mjetin për efekt rishitjeje, është i mundur çregjistrimi i përkohshëm për të ndaluar pagesën e taksave, duke paguar vetëm për muajin e regjistrimit!

Në përputhje me këto vendime, automjetet që do të importohen në Republikën e Shqipërisë, duhet të përmbushin kushtet teknike lidhur me karakteristikat funksionale të sistemeve dhe të pajisjeve dhe gjendjes tekniko-fizike të tyre, të cilat duhet t’u korrespondojnë mjeteve të parashikuara si më poshtë:
 1. Autoveturat e reja me zero km dhe që nuk janë regjistruar më parë për qarkullim në asnjë shtet tjetër, të cilat përmbushin normën Euro 5, të Bashkimit Evropian;
 2. Mjetet motorike të tjera si autobusë (me peshë maksimale me ngarkesë deri në 5 mijë kg) dhe ato për transport të përzier të kategorive M2 dhe N1, me zero km dhe që nuk janë regjistruar më parë për qarkullim në asnjë shtet tjetër, të cilat përmbushin normën Euro 5, të Bashkimit Evropian;
 3. Autoveturat e përdorura të kategorisë M1 (të gjitha ato që nuk janë me zero km dhe që janë regjistruar më parë për qarkullim në rrugë në një shtet tjetër, të cilat përmbushin normën Euro 4);
 4. Mjetet motorike të tjera si autobusë (me peshë maksimale me ngarkesë deri në 5 mijë kg) dhe ato për transport të përzier të kategorive M2 dhe N1, (të gjitha ato që nuk janë me zero km dhe që janë regjistruar më parë për qarkullim në rrugë në një shtet tjetër, të cilat përmbushin normën Euro 3 dhe me moshë jo më shumë se 15 vjet).
Mjete te tjera, për të cilat nuk zbatohet vendimi Nr. 633, datë 26.10.2018, por të cilat lejohet të importohen janë:
a) Automjetet e hershme dhe ato me interes historik dhe koleksionimi, siç janë:
 • automjetet e prodhuara deri në dhjetor 1970;
 • automjetet e prezantuara si model i prodhimit deri më 31 dhjetor 1970, pavarësisht vitit aktual të prodhimit të një automjeti të veçantë;
 • automjetet, të cilat paraqesin vlera teknike muzeale apo kulturore, trashëgimi tradicionale dhe sociale.
*KUjDES! Mjete të cilat importohen për efekt Retro (sipas pikës së mësipërme - automjetet, të cilat paraqesin vlera teknike muzeale apo kulturore, trashëgimi tradicionale dhe sociale), është e rëndësishme që të verifikohen dhe të pajisen me një autorizim të lëshuar nga DPSHTRR, i cili i përcillet komisionit shqyrtues dhe në mënyrë që ky i fundit të vleresojë mjetin ose jo të këtij koleksioni. Kjo procedurë shmang importin e mjeteve për të cilat DPSHTRR mund të refuzojë regjistrimin në regjistrin Retro për shkak të kushteve që bien ndesh me procedurat dhe kriteret e përcaktuara. Gjithashtu mjetet që janë importuar dhe zhdoganuar përmes autorizimit, sipas parashikimit të pikës 3 të Nenit 3, të kësaj VKM-je dhe kanë përfituar statusin Retro nuk mund të përfitojnë targa të zakonshme për qarkullim të pa kufizuar.

b) Mjetet motorike, të cilat janë të importuara nga subjekte fizike e juridike, me qëllim ndihmën humanitare, në përputhje me legjislacionin kombëtar që rregullon donacionet dhe ndihmat humanitare.

*Këto vendime gjithashtu ngarkojnë Autoritetet Doganore të kontrollojnë dokumentacionin shoqërues të mjetit motorik dhe të ndalojnë importin e mjeteve motorike që nuk plotësojnë kushtet e përcaktuara më sipër.

*Këto vendime gjithashtu ngarkojnë Autoritetet Doganore të kontrollojnë dokumentacionin shoqërues të mjetit motorik dhe të ndalojnë importin e mjeteve motorike që nuk plotësojnë kushtet e përcaktuara më sipër.

Kujdes, verifiko Kategorinë Mjedisore!

Në paraqitjen pranë sporteleve të Drejtorive Rajonale të Transportit Rrugor për regjistrim mjeti nga importi, vërehen problematika me mjete të importuara nga vende si Azia, Arabia Saudite, SHBA dhe Kanada të cilat nuk plotësojnë standartet e përcaktuar nga dispozitat dhe rregulloret për kategorinë mjedisore të miratuara nga vendet europiane të cilat zbatohen në Republikën e Shqipërisë.

Për këtë arsye, para blerjes së çdo mjeti sigurohuni të verifikoni online kategorinë mjedisore, e cila në të shumtën e rasteve nuk ndodhet në dokumentacionin shoqërues të mjeteve të cilat i importohen nga vendet e sipër përmendura.