Politika e privatësisë

1. Politika e Privatësisë së Klientit

Në kategorinë “Politika e Privatësisë së Klientit” ne kemi hartuar të gjitha informacionet kryesore në lidhje me mënyrën tonë të trajtimit të të dhënave tuaja personale dhe të drejtat tuaja përkatëse.

Ky njoftim mbi “Politika e Privatësisë së Klientit” hyn në fuqi, duke filluar nga data 1 korrik 2019.

Ju lutemi referojuni versionit të rishikur të “Politikave të Privatësisë”, të cilat janë në fuqi duke filluar nga data 1 korrik 2019.

2. Fushëveprimi dhe qëllimi

Kjo politikë vlen për përpunimin e të dhënave personale të konsumatorëve dhe “Politika e Privatësisë së Klientit” për përdorimin e faqeve të internetit automobile.a dhe nëpërmjet saj, i faqen mobile.de dhe të gjitha faqet e internetit të lidhura me to, si dhe të gjitha aplikacionet, shërbimet, produktet dhe mjetet e komunikimit të automobile.al (nga këtu e tutje do të cilësohen si "Shërbimet"), pavarësisht mënyrës së aksesimit dhe përdorimit të këtyre Shërbimeve, përfshirë navigimin përmes pajisjeve mobile dhe aplikacioneve të tjera.

Ne mund të ndryshojmë “Politikat e Privatësisë së Klientit” në çdo kohë duke postuar versionin e rishikuar në faqen tonë në internet dhe duke treguar datën efektive të rishikimit të “Politikave të Privatësisë së Klientit”. Ju do të njoftoheni për çdo ndryshim në termat e ““Politikave të Privatësisë së Klientit”.

3. Zotëruesi i të dhënave

automobile.al është kompani e regjistruar në Shqipëri me të gjitha të drejtat ligjore me NIPT L 81827029 N dhe është operatori i Shërbimeve dhe kontrolluesi i të dhënave në kuptimin e Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave. Kurdoherë që fjalët "ne" ose "tonë" përdoren në këtë rregullore të “Politikave të Privatësisë së Klientit”, ato i referohen automobile.al si poseduesi i të dhënave.

4. Çfarë të dhënash personale mbledhim dhe përpunojmë

Ne mbledhim të dhënat tuaja personale sa herë që ju përdorni Shërbimet tona, krijoni një llogari të re automobile.al. ju na mundësoni informacione përmes navigimit tuaj dhe ose plotesimit të formularëfe elektronikë, kur shtoni dhe/ose azhurnoni informacione në llogarinë tuaj në automobile.al, merrni pjesë në diskutime të komunitetit në rrjetet tona sociale dhe në uebfaqen tonë dhe/ose në çdo komunikim dhe bashkëveprim me ne. Ne gjithashtu mbledhim të dhëna personale nga burime të tjera (të tilla si anëtarët e tjerë të grupit të kompanisë sonë, partnerët tanë dhe ose platformat e tjera më të cilat ne kemi bashkëpunim).

Në total, ne mbledhim të dhënat tuaja personale në mënyrat e poshtëshënuara:

4.1 Të dhënat personale që ju jepni kur përdorni Shërbimet tona ose kur krijoni një llogari automobile.al:
 • Të dhënat që ju identifikojnë, të tilla si emri juaj, adresa juaj, numrat e telefonit, adresat e postës elektronike, emri i përdoruesit ose numri juaj i NIPT (në rastin e kompanive) që ju plotësoni kur krijoni një llogari në automobile.al ose në një datë tjetër të mëvonshme.
 • Të dhëna për njoftimet/reklamat dhe të dhënat që plotësoni në lidhje me një transaksion dhe përmbajtje tjetër të lidhur me transaksionet që krijoni (p.sh. reklama dhe përmbajtje të tjera që krijoni ose që lidhen me llogarinë tuaj në automobile.al, përdorimi i funksionit të kontaktit në njoftimet/reklamimet, navigimi në faqen tonë etj.
 • Përmbajtje tjetër që ju krijoni ose që lidhet me llogarinë tuaj (të tilla si vlerësimet e tregtarëve dhe komentet mbi vlerësimet e tregtarëve).
 • Përmbajtja dhe informacioni që ndani me përdoruesit e tjerë përmes mjeteve tona të komunikimit (psh filtrimi i mesazheve të dërguara përmes mjeteve tona të komunikimit).
 • Informacion financiar (p.sh. karta krediti dhe numrat e llogarisë, të dhënat e pagesës) në lidhje me përdorimin e një shërbimi me pagesë të ofruar nga ne.
 • Në disa raste: mosha, gjinia, vendi i lindjes, shtetësia, statusi familjar, interesat dhe preferencat.
 • Ju mund të na ofroni informacione shtesë përmes plotësimit të një formulary në internet dhe/ose duke azhurnuar ose shtuar informacione të tjera shtesë në llogarinë tuaj në automobile.al, duke marrë pjesë në diskutime në komunitetet tona, biseda me anëtarët e tjerë, përmes pyetjeve të ndryshme, thirrje apo komunikim me shërbimin e kujdesit ndaj klientit të regjistruara me pëlqimin tuaj, ose nëse na kontaktoni për ndonjë arsye tjetër në lidhje me Shërbimet tona.
 • Të dhëna të tjera që na kërkohen ose detyrohemi nga legjislacioni në fuqi për të mbledhur dhe përpunuar dhe që na duhen për vërtetimin ose identifikimin tuaj, dhe/ose për verifikimin e të dhënave që ne mbledhim.
4.2 Të dhënat personale që ne mbledhim automatikisht kur ju përdorni Shërbimet tona ose krijoni një llogari automobile.al
 • Të dhënat që gjenerohen përmes përdorimit të Shërbimeve tona dhe që janë të lidhura me llogarinë tuaj automobile.al, p.sh. kur ruani kërkimet ose njoftimet e publikuara.
 • Të dhëna të gjeneraara nga të gjitha ndërveprimet e tjera me Shërbimet tona (të tilla si pyetjet e kërkimit ose njoftimet që ju klikoni), preferencat tuaja të njoftimeve dhe komunikimet që ju kryeni me ne.
 • Të dhënat e vendndodhjes, duke përfshirë të dhënat tuaja të përgjithshme të vendndodhjes (p.sh., rajoni bazuar në adresën tuaj IP) dhe të dhënat e sakta të vendndodhjes të gjenerura përmes pajisjes tuaj smartphone. Ju lutemi vini re se për shumicën e pajisjeve mobile, ju mund të menaxhoni ose çaktivizoni përdorimin e shërbimeve të vendndodhjes për të gjitha aplikacionet në menunë e cilësimeve të pajisjes suaj smartphone.
 • Informacioni i kompjuterit dhe ndërlidhjes tuaj në internet, të tilla si statistikat në lidhje me përdorimin e Shërbimeve tona, informacion mbi trafikun e të dhënave nga dhe nga faqet e internetit, URL, informacion mbi njoftimet/reklamat, adresa juaj e IP, kohët e navigimit, të dhënat e historikut të shflqetimit të brouserit tuaj, cilësimet e gjuhës dhe blogun tuaj të informimit.
4.3 Të dhënat personale që mbledhim në lidhje me përdorimin e “cookies” dhe teknologjive të ngjashme

Ne përdorim “cookies” dhe teknologji të ngjashme për të mbledhur të dhëna, ndërsa ju përdorni Shërbimet tona. Ne i mbledhim këto të dhëna nga pajisjet (përfshirë pajisjet e lëvizshme) me të cilat ju përdorni Shërbimet tona. Të dhënat e mbledhura përfshijnë informacionin e mëposhtëm lidhur me përdorimin dhe pajisjen:

 • Të dhëna në lidhje me faqet që vizitoni, kohën e navigimit, frekuencën dhe kohëzgjatjen e vizitave, linqet të cilët ju klikoni dhe veprimet e tjera që kryeni si pjesë e përdorimit të Shërbimeve tona dhe në njoftimet apo përmbajtjen e postës elektronike.
 • Të dhëna në lidhje me aktivitetet dhe ndërveprimet tuaja me partnerët tanë që reklamojnë.njoftojnë përmes faqes tonë, duke përfshirë të dhëna në lidhje me njoftimet që ju janë shfaqur, sa shpesh ato janë shfaqur, kur dhe ku janë shfaqur, dhe nëse keni ndërmarrë ndonjë veprim, të tilla si klikim në një reklamë ose blerja.
 • Segmenti ose kategoria e përdoruesit në të cilin ju hyni si përdorues, për shembull: mashkull, 20-49 vjeç, i interesuar për makina.
 • Modeli ose lloji i pajisjes, sistemi operativ dhe versioni i tij, lloji dhe cilësimet e shfletuesit, ID-ja e pajisjes ose identifikuesi individual i pajisjes, ID-ja e njoftimit, shenjat individuale të pajisjes dhe të dhënat e lidhura me cookie (p.sh. ID e cookie).
 • Adresa IP nga e cila pajisja juaj akseson Shërbimet tona.
 • Të dhënat e vendndodhjes, duke përfshirë të dhënat tuaja të përgjithshme të vendndodhjes (p.sh. rajoni bazuar në adresën tuaj të IP-së) dhe të dhënat e sakta të vendndodhjes së pajisjes tuaj smartphone. Ju lutemi vini re se shumica e pajisjeve mobile ju lejojnë të menaxhoni ose çaktivizoni përdorimin e shërbimeve të vendndodhjes për të gjitha aplikacionet në menunë e cilësimeve.
4.4 Të dhënat personale nga burime të tjera

Ne gjithashtu mbledhim të dhëna personale nga ju nga burime të tjera dhe nga palë të treta në masën e lejuar nga legjislacioni në fuqi. Në veçanti, kjo përfshin të dhënat e mëposhtme:

 • Të dhëna nga burime publike (p.sh. të dhëna demografike)
 • Të dhëna nga ofruesit e të dhënave (p.sh. të dhëna demografike, të dhëna të lidhura me interes dhe reklamimin në internet)
 • Ne kombinojmë ose lidhim të dhënat personale që mbledhim nga ju, me të dhënat e përftuar nga këto burime. Nëse të dhënat personale zbulohen nga palë të treta, ne marrim masa për të konfirmuar që këto palë të treta janë ligjërisht të lejuara që përdorin indirect të dhënat tuaja personale. Ne gjithashtu kemi qasje në të dhënat tuaja personale nga anëtarët e tjerë të grupit tonë të kompanisë.
4.5 Të dhënat e rrjeteve sociale që ju ndani me ne
 • Ne ju lejojmë të ndani të dhëna me rrjetet sociale ose të përdorni rrjete sociale dhe/ose ofrues të ngjashëm të shërbimeve me të cilët tashmë keni një llogari për të krijuar një llogari automobile.al ose për të lidhur llogarinë tuaj automobile.al me llogarinë tuaj të rrjetit social ose llogarinë në një shërbim të ngjashëm ofruesi (p.sh. Facebook dhe Google). Këto rrjete sociale dhe ofrues të ngjashëm të shërbimeve mund të na japin automatikisht akses në të dhëna të caktuara personale që ata ruajnë (p.sh. përmbajtja që keni klikuar ose që pëlqeni, informacione në lidhje me reklamat që keni parë ose klikuar, etj.). Ju mund të kontrolloni të dhënat personale të cilat mund të përdorim duke përdorur cilësimet e privatësisë të rrjetit social ose ofruesit të ngjashëm të shërbimit.
 • Ne përdorim linqe të mediave sociale në rrjete të ndryshme sociale. Me ndihmën e këtyre liqneve ju, ndër të tjera, mund të ndani përmbajtje ose t'u rekomandoni produkte tek të tjerët. Linqet e mediave sociale janë të integruara në një mënyrë që asnjë e dhënë personale nuk mund të mblidhet nga rrjetet sociale kur faqja të aksesohet. Vetëm kur përdoruesi klikon në një link të mediave sociale, vendoset një link me rrjetin përkatës social. Për arsyet dhe qëllimin e mbledhjes së të dhënave, përpunimin dhe përdorimin e mëtejshëm të të dhënave nga rrjetet sociale, si dhe të drejtat tuaja dhe vendosjen e opsioneve për mbrojtjen e privatësisë suaj, ju lutemi referojuni informacionit të mbrojtjes së të dhënave të rrjeteve përkatëse dhe/ose faqeve të internetit. Më poshtë mund të gjeni dhe linqet e tyre. Në uebdfaqen tonë kemi përfshirë linqet e mediave sociale në rrjetet e mëposhtme sociale:
 • Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
  Linku i Politikave të Privatësisë së Facebook: https://facebook.com/about/privacy

5. Qëllimi dhe baza ligjore për përpunimin e të dhënave

Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime të ndryshme dhe kemi disa baza të ndryshme ligjore që lejojnë përpunim e të dhënave. Për shembull, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimet tona, për t'ju siguruar një përvojë të personalizuar në këtë faqe, për t'ju kontaktuar për llogarinë tuaj në automobile.al dhe Shërbimet tona, për të siguruar një shërbim sa më të mirë dhe një kujdes të vazhdueshëm, për t'ju mundësuar një personalizim sa më efiçient të njoftimit dhe reklamave të tjera dhe për të zbuluar, parandaluar, zbutur dhe hetuar veprimtari mashtruese ose të paligjshme. Ne gjithashtu ndajmë informacionin tuaj me palët e treta (përfshirë ofruesit e shërbimeve që veprojnë në emrin tonë) dhe brenda kompanisë tonë për qëllimet e mësipërme.

Më poshtë do të gjeni një përmbledhje të qëllimeve për të cilat ne përpunojmë të dhënat tuaja personale, përfshirë kategoritë e përfituesve, të cilëve u transmetojmë të dhëna personale për qëllimet e deklaruara, të renditura sipas bazës ligjore për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave:

5.1 Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të përmbushim angazhimet tona kontraktuale me ju dhe t'ju garantojmë Shërbimet tona. Kjo përfshin qëllimet e mëposhtme:
 • Përpunimi i të dhënave tuaja apo kompanisë tuaj me qëllim të lidhjen e një kontrate me ju dhe përmbushjen e kushteve të saj.
 • Sigurimi i Shërbimeve tona, duke përfshirë, por pa u kufizuar në publikimin e njoftimeve dhe përmbajtjeve të tjera, faturimin, sigurimin e shërbimit të shitjeve direkte, për të matur dhe përmirësuar cilësinë dhe suksesin e Shërbimeve tona, për të siguruar Shërbimet tona operacionale dhe për të përshtatur përmbajtjen e faqes sonë dhe Shërbimeve me atë që mund të pëlqeni bazuar në veprimet që ju kryeni.
 • Mundësimi i transaksioneve / kontakteve me përdorues të tjerë (përfshirë transmetimin e të dhënave tuaja personale të kërkuara për këtë qëllim te përdoruesit e tjerë të mobile.de), sigurimi dhe përmirësimi i funksioneve të tilla si vlerësimet dhe menaxhimi i llogarisë mobile.de, sigurimi i shërbimeve të tjera që përdorni (siç përshkruhet në lidhje me shërbime të tilla) dhe sigurimin e funksionalitetit të Shërbimeve tona.
 • Duke ju krijuar akses në listën e automjeteve të ruajtura nga ju, kërkimet dhe, nëse është e disponueshme, ofertat e ndryshme jo-detyruese, si dhe veçori të tjera të ofruara nga ne.
 • Zgjidhja e problemeve me llogarinë tuaj automobile.al, zbatimi i kushteve kontraktuale të pagesave dhe ofrimi i shërbimeve të tjera mbështetëse për klientët (përfshirë ndihmën dhe feedback-ut përmes faqen tonë), në veçanti për t'ju kujtuar mundësinë e një transaksioni të kërkuar me email ose për t'ju kontaktuar pasi të keni keni bërë një takim me një tregtar të automobile.al në kontekstin e një shitjeje të drejtpërdrejtë; për shembull, për t'ju dërguar një konfirmim për takimin dhe/ose për t'ju mbështetur në ndonjë mënyrë tjetër në lidhje me takimin. Për këto qëllime, ne mund t'ju kontaktojmë me email, telefon, SMS, njoftim në në pajisjen tuaj celular ose me postë. Nëse ju kontaktojmë përmes telefonit, ne mund të përdorim thirrje automatike me mesazhe të regjistruara ose mesazhe me tekst të automatizuar, për më shumë efikasitet, në përputhje me Kushtet dhe Kushtet tona të Përgjithshme, në masën e lejuar nga legjislacioni në fuqi.
 • Përpunimi i të dhënave të përgjithshme të vendndodhjes (të tilla si adresa IP ose kodi postar) në mënyrë që t'ju ofrojë shërbime të bazuara në vendndodhjen tuaja (të tilla si kërkimi sipas vendndodhjes dhe përmbajtje të tjera që personalizohen në bazë të të dhënave tuaja të përgjithshme të vendndodhjes).
 • Zbatimi i Termave dhe Kushteve të Përgjithshme dhe këtij Politikave të Privatësisë së Klientit dhe rregullave dhe politikave të tjera.
 • Shfaqja e adresës së biznesit të regjistruar për shitjen e në një hartë në njoftimet e tregtarëve përkatës (Për këtë qëllim, ne u transmetojmë të dhënat e adresave ofruesve të jashtëm të shërbimeve të tilla si Google për përdorimin e Google Maps (Politikat e Privatësisë së Google). Nëse një tregtar nuk dëshiron që detajet e vendndodhjes së tij të shfaqen në një hartë në njoftimet e tij, ai mund të kontaktojë shërbimin e klientit të automobile.al në çdo kohë).
 • Publikimi dhe promovimi i listimeve tuaja dhe përmbajtjes përkatëse në faqet e ndryshme të internetit ose në aplikacionet, shërbimet dhe opsionet e anëtarëve të tjerë të grupit tonë të kompanisë ose bashkëpunëtorët e palëve të treta që bashkëpunojnë me faqen tonë, aplikacionet, shërbimet dhe mënyrat. Kur ndajmë përmbajtjen e listimeve tuaja dhe çdo të dhënë personale të lidhur me palët e treta, ne e bëjmë këtë vetëm në bazë të një marrëveshje që kufizon përdorimin e të dhënave të tilla personale nga pala e tretë përtej qëllimeve të nevojshme për të përmbushur detyrimet e saj kontraktuale ndaj nesh. Palët e treta ofruara janë të detyruara me kontratë të marrin masat e duhura të politikave të sigurisë në lidhje me këto të dhëna. Palët e treta ofruese nuk lejohen të kalojnë të dhëna personale te palët e treta. Në rast të transmetimit të të dhënave, ne ruajmë të drejtën të ndërhyjmë ligjërisht.
 • Kur është e nevojshme, ne u transmetojmë të dhënave tuaja personale përpunuesve dhe marrësve të mëposhtëm për një ose disa nga qëllimet e përshkruara më sipër:
  • Përdorues të tjerë të automobile.al
  • Tregtarët dhe përfaqësitë zyrtare të automobile.al
  • Pjesëtarët e tjerë të kompanisë
  • Ofruesit e shërbimeve të jashtme siç janë ndërmjetësuesit e financimit, institucionet financiare dhe partnerë të tjerë të lidhur me shërbimet e financimit të makinave
  • Operatorët e jashtëm të faqeve të internetit, aplikacioneve, shërbimeve dhe tools-eve
5.2 Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të zbatojmë me përpikmëri detyrimeve ligjore të cilave u nënshtrohemi. Kjo përfshin qëllimet e mëposhtme:
 • Pjesëmarrja në hetime dhe procedime (përfshirë procedurat gjyqësore) të kryera nga autoritetet ligjzbatuese ose agjencitë qeveritare, në veçanti, me qëllim zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të veprimeve të paligjshme.
 • Parandalimi, zbulimi dhe zbutja e aktiviteteve të paligjshme (p.sh. mashtrimi, pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit).
 • Përputhja me kërkesat për informim nga palët e treta bazuar në të drejtat e informacionit statutor që ata kanë kundër nesh (p.sh. në rast të shkeljes së pronës intelektuale, piraterisë së produktit ose ndonjë aktiviteti tjetër të paligjshëm).
 • Garantimin e sigurisë së informacionit të Shërbimeve tona.
 • Posedimi dhe ruajtja e të dhënave personale në përputhje me kërkesat specifike ligjore të ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave personale.
 • Kur është e nevojshme, ne u transmetojmë të dhënat tuaja personale përpunuesve dhe marrësve të mëposhtëm për një ose disa nga qëllimet e përshkruara më sipër:
  • Agjencitë e zbatimit të ligjit, gjykatat, agjencitë qeveritare ose autoritetet publike, organet ndërqeveritare ose ndërkombëtare
  • Palët e treta bazuar në pretendimet e informacionit statutor kundrejt nesh
  • Ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe partnerët apo dhe institucioneve financiare
  • Palët e treta që janë të përfshirë në procedurat gjyqësore, në veçanti, nëse na paraqesin një urdhër ligjor, një urdhër gjykate ose një urdhër ligjor ekuivalent
  • Agjensitë e kreditimit, zyrat ose shoqatat, nëse kërkohet nga ligji në fuqi (p.sh. informacioni mbi vonesat e pagesave, mospagimet e pagesave ose parregullsitë e tjera që mund të jenë të rëndësishme për raportin tuaj të kredisë)
  • Kompanitë e tjera të grupit tonë
5.3 Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të mbrojmë interesat tuaja jetësore ose interesat jetike të një personi tjetër fizik. Kjo përfshin qëllimet e mëposhtme:
 • Parandalimi, zbulimi, zbutja dhe hetimi i aktiviteteve të paligjshme që mund të rezultojnë në dëmtimin e interesave tuaja jetësore ose interesave jetësore të një personi tjetër fizik, përveç nëse ekziston një detyrim ligjor për këtë efekt.
 • Kur është e nevojshme, ne u transmetojmë të dhënave tuaja personale përpunuesve dhe marrësve të mëposhtëm për një ose disa nga qëllimet e përshkruara më poshtë:
  • Agjencitë ligjzbatuese, gjykatat, agjencitë qeveritare ose autoritetet publike, organet ndërqeveritare ose mbikombëtare
  • Palët e treta që janë të përfshirë në procedurat gjyqësore
  • Kompanitë e tjera të grupit
  • Ofruesit e jashtëm të shërbimeve
5.4 Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale aty ku është e nevojshme për qëllime dhe interesa legjitime të ndjekura nga ne ose nga një palë e tretë, me përjashtim të rasteve kur interesa të tilla mbivlerësohen nga interesat ose të drejtat dhe liritë tuaja themelore. Në mënyrë që të pajtojmë interesat tona legjitime me të drejtat tuaja, ne kemi prezantuar mekanizmat e duhur të kontrollit. Mbi këtë bazë, ne përpunojmë të dhënat tuaja për qëllimet e mëposhtme:
 • Pjesëmarrja në procedime (procese gjyqësore) të kryera nga gjykatat, agjencitë e zbatimit të ligjit, agjencitë qeveritare ose autoritetet publike, organet ndërqeveritare ose ndërkombëtare, në veçanti për qëllimin e zbulimit, hetimit dhe ndjekjes penale të veprimeve të paligjshme, përveç nëse ekziston një detyrim ligjor për këtë qëllim , dhe ne mund të supozojmë në mënyrë legjitime se zbulimi i të dhënave është i nevojshëm për të shmangur disavantazhet e mundshme ose për të raportuar një dyshim për një veprim të paligjshëm. Në raste të tilla, ne do të zbulojmë vetëm atë që besojmë se është e nevojshme, të tilla si emri juaj, qyteti, kodi postar, numri i telefonit, adresa e postës elektronike, (përdoruesit e mëparshëm) emrat e përdoruesve, adresa IP, ankesat për mashtrim dhe përmbajtja e reklamave.
 • Monitorimi dhe përmirësimi i sigurisë së informacionit të Shërbimeve tona, përveç nëse ekziston një detyrim ligjor për këtë qëllim.
 • Mbrojtja e interesave legjitime të palëve të treta në lidhje me mosmarrëveshjet pjesë e të drejtës civile, përveç nëse ekziston një detyrim ligjor për këtë qëllim, nëse ne mund të supozojmë në mënyrë legjitime se është e nevojshme që të dhënat t'u zbulohen palëve të treta në mënyrë që të shmangen disavantazhet iminente.
 • Parandalimi, zbulimi, zbutja dhe hetimi i mashtrimeve, shkeljeve të sigurisë dhe aktiviteteve të tjera të ndaluara ose të paligjshme, duke përfshirë vlerësimin e rreziqeve përkatëse (p.sh. përmes zbulimit të të dhënave ose numrin e telefonit të ruajtur në llogarinë tuaj në automobile.al për logimin ose njoftimet e nevojshme), përveç nëse ekziston një detyrim ligjor për këtë efekt.
 • Monitorimi dhe përmirësimi i sigurisë së informacionit të Shërbimeve tona, përveç nëse ekziston një detyrim ligjor për këtë qëllim.
 • Performanca e kontrolleve të identitetit, vlerësimi i aplikacioneve dhe krahasimi i informacionit për qëllime të saktësisë dhe verifikimit.
 • Filtrimi automatik dhe, kur është e nevojshme, rishikimi manual i mesazheve të dërguara përmes aplikacioneve tona të dërgimit të mesazheve për të parandaluar veprimtari mashtruese ose të dyshimta ose shkelje të Kushteve të Përgjithshme ose rregullave dhe politikave të tjera, siç shpjegohet në këtë rregullore.
 • Analizimi i bisedave telefonike me shërbimin tonë të klientit të regjistruara me pëlqimin tuaj.
 • Reklamat me email (sa kohë nuk jeni çregjistruar).
 • Në masën e lejuar nga ligji i zbatueshëm pa miratimin tuaj, komunikimet me ju përmes postës elektronike (p.sh. email) ose telefonit për t'ju ofruar zbritje, dhurata dhe/ose oferta speciale, për të kryer sondazhe dhe matje të kënaqësisë së klientëve, si dhe për t'ju informuar në lidhje me Shërbimet tona. Nëse nuk dëshironi të keni komunikime të marketingut nga ne, mund të çrgjistroheni duke klikuar në linkun shoqërues në emailin tonë. Për arsye teknike, zbatimi mund të zgjasë disa ditë.
 • Përshtatja e përmbajtjes së faqes për të shfaqur reklamat dhe shërbimet që mund t'ju pëlqejnë bazuar në veprimet që bëni.
 • Vlerësimi i cilësisë dhe suksesit të fushatave tona të marketingut me email (p.sh. përmes analizës së klikimeve dhe leximit).
 • Vlerësimi i statusit të shërbimit (p.sh. në bazë të informacionit të dhënë në përgjigjet ndaj pyetjeve drejtuar përdoruesve të interesuar).
 • Sigurimi i përmbajtjes dhe shërbimeve të përbashkëta (të tilla si regjistrimi për shërbime, përpunimi i transaksioneve dhe kujdesit ndaj klientit) me partnerët e tjerë të kompanisë ose ofruesit e shërbimeve financiare që ne bashkëpunojmë.
 • Inicimi, përgatitja dhe ekzekutimi i një blerjeje të një kompanie, p.sh. në rast të bashkimit me një kompani tjetër ose zotërimit nga një kompani tjetër. Nëse ndodh një ngjarje e tillë, ne do të kërkojmë nga njësia e bashkuar që të veprojë në përputhje me këtë rregullore në lidhje me të dhënat tuaja personale. Nëse të dhënat tuaja personale përpunohen për ndonjë qëllim që nuk është specifikuar në këtë rregullore, ju do të informoheni paraprakisht për përpunimin e të dhënave tuaja për këtë qëllim të ri.
 • Pretendimi ose mbrojtja ndaj pretendimeve ligjore, përfshirë ato të pohuara nga një përdorues i automobile.al kundër një përdoruesi tjetër të automobile.al
 • Kur është e nevojshme, ne u transmetojmë të dhënat tuaja personale përpunuesve dhe marrësve të mëposhtëm për një ose disa nga qëllimet e përshkruara më sipër:
  • Kompanive të tjera të grupit
  • Ofruesit e shërbimeve të jashtme
  • Përdorues të tjerë të automobile.al
  • Partnerëve të institucioneve financiare dhe tregtarëve të automobile.al
  • Agjencive ligjzbatuese, gjykatave, agjencive qeveritare dhe/ose autoritetet publike, organeve ndërqeveritare ose ndërkombëtare
  • Palët e treta që janë të përfshirë në procedurat gjyqësore
  • Agjencitë e kreditit ose zyrat dhe agjencitë e mbledhjes së borxheve (p.sh. informacion në lidhje me vonesat e pagesave, mospagimet e pagesave ose parregullsi të tjera që mund të jenë të rëndësishme për raportet tuaja të kreditit)
5.5 Me pëlqimin tuaj, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:
 • Personalizimi, matja dhe përmirësimi i reklamave tona dhe të palëve të treta në lidhje me ofertat tona në internet, ofertat në internet të kompanive të tjera të grupit ose palëve të treta.
 • Komunikimet e marketingut përmes telefonit ose postës elektronike (të tilla si email ose SMS), përfshirë komunikimet nga kompanitë e tjera të grupit ose nga palë të treta, përveç nëse këto komunikime lejohen pa miratimin tuaj sipas ligjit në fuqi. Ne mund të angazhojmë palë të treta për të dërguar komunikime të marketingut në emrin tonë.
 • Përpunimi i të dhënave tuaja precize të vendndodhjes për të siguruar shërbime të bazuara në vendndodhje.
 • Përpunimi i të dhënave tuaja personale me pëlqimin tuaj, të cilin e keni dhënë në mënyrë që ne ose palët e treta t'ju mundësojmë që të përdorni shërbime të caktuara.
 • Kur është e nevojshme, ne u transmetojmë të dhënat tuaja personale përpunuesve dhe marrësve të mëposhtëm për një ose disa nga qëllimet e përshkruara më sipër:
  • Kompanitë e tjera të grupit
  • Ofruesit e jashtëm të shërbimeve
  • Palë të tjerë të tretë me të cilët ne jemi partnerë për t'ju ofruar shërbime specifike (siç përshkruhet në përmbledhjen e pëlqimit përkatës të përdoruesit)
  • Institucione financiare të palëve të treta me të cilët ne jemi partnerë për t'ju ofruar produkte financiare, që ato të ofrojnë përmbajtje dhe shërbime të përbashkëta (të tilla si sigurimi dhe shërbimet e krahasimit të financimit). Këta partnerë të palëve të treta do të përdorin të dhënat tuaja personale për t'ju dërguar komunikime marketingu vetëm nëse keni kërkuar shërbimet e tyre.
 • Pa miratimin tuaj, ne nuk do t'ua kalojmë të dhënave tuaja personale palëve të treta për qëllimet e tyre të marketingut ose reklamimit, as nuk do t'ua shesim ose i vendosim në dispozicion të palëve të treta për ndonjë tarifë.
5.6 Ndarja e të dhënave me kompanitë e tjera të grupit

Ne gjithashtu kemi qasje në të dhënat tuaja personale nga anëtarët partnerët tanë dhe partnerët e mobile.de. Kjo na mundëson, në veçanti, t'ju sigurojmë, me pëlqimin tuaj, siç kërkohet ligjërisht, me informacion në lidhje me produktet dhe shërbimet, të cilat ne besojmë se mund t'ju interesojnë, dhe të përmirësojmë produktet, shërbimet, përmbajtjen dhe reklamat tona, duke analizuar përdorimin nga ju të shërbimeve të partnerëve tanë, në veçanti përmes përputhjes së të dhënave të caktuara (p.sh. ID-të e cookie-t). Për më tepër, kjo na lejon të parandalojmë, zbulojmë, zbusim dhe hetojmë më mirë mashtrimet, shkeljet e sigurisë dhe aktivitete të tjera të ndaluara ose të paligjshme, duke përfshirë vlerësimin e rreziqeve përkatëse. Ne gjithashtu do t'u lejojmë anëtarëve të tjerë të grupit tonë dhe /ose partnerëve të kenë akses në të dhënat personale për qëllimet e lartpërmendura. Në masën që anëtarët e tjerë të grupit tonë dhe partnerët e kompanisë tonë kanë qasje në të dhënat tuaja personale, ata do të ndjekin praktika që janë të paktën po aq kufizuese sa praktikat e përshkruara në këtë rregullore.

5.7 Vendimmarrja e automatizuar

Ne përdorim teknologji që konsiderohen vendimmarrje ose profilizim i automatizuar i vendimeve. Ne nuk do të marrim ndonjë vendim të automatizuar në lidhje me ju, i cili do të ndikonte në mënyrë të konsiderueshme, përveç nëse një vendim i tillë është i nevojshëm për lidhjen, ose përmbushjen e një kontrate me ju, ku ne kemi marrë pëlqimin tuaj paraprak, ose nëse jemi të detyruar nga legjislacioni në fuqi të përdorim një të tillë teknologji. Ju do të gjeni informacione mbi të drejtën tuaj për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave në kategorinë Të Drejtat si subjekt i të Dhënave.

6. Transferimi i të dhënave tek partnerët e tjerë të kompanisë

Disa marrës të të dhënave tuaja personale ndodhen jashtë vendit tuaj ose kanë zyra në vendet ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ofrojnë një nivel të ndryshëm të mbrojtjes sesa ligjet në vendin tuaj. Kur transferojmë të dhëna personale tek marrësit e tillë, ne ofrojmë masa mbrojtëse të përshtatshme.

automobile.al ushtron aktivitetin e saj në Shqipëri dhe Kosovë dhe nuk është pjesë e asnjë grupi tjetër më të madh. Sigurisht, ne për një ose disa prej shërbimeve tona, bashkëpunojmë dhe me palë të treta.

7. Kohëzgjatja e ruajtjes dhe fshirja

Të dhënat tuaja personale do të ruhen nga ne dhe ofruesit e shërbimeve tona në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave në masën e nevojshme për qëllimet e përpunimit të përcaktuara në kategorinë e Politikave të Privatësisë së Klientit (shih Qëllimet dhe baza ligjore për përpunimin e të dhënave dhe kategoritë e marrësve për më shumë informacion mbi qëllimet e përpunimit). Më pas, ne do të fshijmë të dhënat tuaja personale në përputhje me politikën tonë të ruajtjes dhe fshirjes së të dhënave ose do të ndërmarrim hapa për t'i bërë të dhënat anonime siç duhet, përveç nëse jemi të detyruar ligjërisht t'i mbajmë të dhënat tuaja personale më gjatë (p.sh. për pajtueshmëri ligjore, qëllime tatimore, kontabël ose kontrolli). Në Evropë, periudhat e mbajtjes janë zakonisht midis 6 dhe 10 vjet (p.sh. për kontratat, njoftimet dhe letrat e biznesit). Për aq sa lejohet ose kërkohet ligjërisht, ne e kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja në vend që t'i fshini ato (p.sh. duke kufizuar qasjen në to). Kjo vlen veçanërisht për rastet kur mund të na duhen akoma të dhëna për ekzekutimin e kontratës ose për pohimin ose mbrojtjen ndaj pretendimeve ligjore, ose kur ruajtja e tyre kërkohet ose lejohet ndryshe nga ligji. Në këto raste, kohëzgjatja e kufizimit të përpunimit varet nga afatet përkatëse të parashkrimit ose periudhave të mbajtjes. Të dhënat do të fshihen pasi të kenë skaduar afatet përkatëse të kufizimit ose mbajtjes.

Periudhat specifike të ruajtjes së të dhënave personale janë të përcaktuara në legjislacionet përkatëse të ruajtjes së të dhënave. Sa kohë ne i ruajmë të dhënat personale mund të ndryshojë në varësi të Shërbimeve që ne ofrojmë dhe detyrimeve tona ligjore sipas legjilacionit në fuqi. Faktorët e mëposhtëm zakonisht ndikojnë në periudhën e ruajtjes së të dhënave:

 • Nevoja për sigurimin e Shërbimeve tona - Kjo përfshin aspekte të të tilla si ekzekutimi përmbushja e kontratës me ju, mirëmbajtja dhe përmirësimi i performancës së produkteve tona, sigurimi i sistemeve tona dhe ruajtja e regjistrave të nevojshëm të biznesit dhe aspekteve financiare. Pjesa më e madhe e periudha të ruajtjes së të dhënave përcaktohet nga legjislacionet dhe udhëzimet në fuqi.
 • Kategori të veçanta të të dhënave personale - Nëse ruajmë kategori të veçanta të të dhënave personale (p.sh. të dhëna personale që zbulojnë origjinën racore ose etnike, mendimet politike, besimet fetare ose filozofike, anëtarësimet në sindikata, të dhëna gjenetike ose biometrike, të cilat përpunohen me qëllim të identifikimit unik të një person fizik, të dhëna në lidhje me shëndetin ose të dhëna në lidhje me jetën seksuale ose orientimin seksual të një personi natyror), zakonisht aplikojmë një periudhë më të shkurtër të ruajtjes së të dhënave personale.
 • Përpunimi i bazuar në pëlqim i të dhënave personale - Nëse përpunojmë të dhëna personale në bazë të pëlqimit (përfshirë pëlqimin për ruajtjen për një periudhë më të gjatë kohore), ne i ruajmë të dhënat për aq kohë sa është e nevojshme në mënyrë që t'i përpunojmë ato sipas pëlqimit tuaj.
8. Detyrime ligjore, kontraktuale ose detyrime të tjera të ngjashme

Detyrimet përkatëse të ruajtjen e të dhënave mund të lindin, për shembull, nga ligjet ose udhëzimet e ndryshme zyrtare. Mund të jetë gjithashtu e nevojshme të ruhen të dhëna personale në lidhje me mosmarrëveshjet e pritshme ligjore ose të ardhshme. Të dhënat personale të përfshira në kontrata, njoftime dhe komunikimet nërmjet bizneseve mund t'i nënshtrohen detyrimeve të ruajtjes ligjore në varësi të legjislacionit në fuqi.

8.1 Të drejtat si subjekt i të dhënave

Në varësi të kufizimeve të mundshme të ligjit, si subjekt i të dhënave, ju keni të drejtën e hyrjes, korrigjimit, fshirjes, kufizimit të përpunimit dhe transportueshmërisë së të dhënave në lidhje me të dhënat tuaja personale. Përveç kësaj, ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj dhe të kundërshtoni përpunimin e të dhënave personale në bazë të interesave tona legjitime. Ju gjithashtu mund të paraqisni një ankesë tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Rr. "Abdi Toptani", Nd. 5,
Kodi postar 1001, Tiranë
E-mail: mailto:[email protected]

8.2 Ushtrimi i të drejtave tuaja dhe menaxhimi i cilësimeve tuaja

Ju mund të ushtroni të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave përmes plotësimit të formularit tonë të kontaktit. Përveç kësaj, ju sigurisht që jeni të lirë të na kontaktoni në çdo kohë në adresën [email protected]

Nëse dëshironi të ndryshoni preferencat tuaja në lidhje me komunikimet e marketingut të automobile.al, mund ta bëni në çdo kohë në llogarinë tuaj në automobile.al. Nëse nuk dëshironi të merrni komunikime të marketingut nga ne, gjithashtu mund të çreghistroheni duke klikuar në linkun shoqërues në emailin që keni marrë nga ne. Për arsye teknike, zbatimi mund të zgjasë disa ditë. Për informacion se si të menaxhoni cookies tuaj dhe preferencat e ngjashme të teknologjisë, shikoni në seksionin tjetër Cookies & Teknologji të Ngjashme.

9. Cookie & teknologji të ngjashme

Kur përdorni Shërbimet tona, ne dhe palët e treta të zgjedhura nga ne, mund të përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme për t'ju ofruar një përvojë më të mirë, më të shpejtë dhe më të sigurt ose për t'ju treguar reklama të personalizuara. Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që krijohen automatikisht nga shfletuesi juaj dhe ruhen në pajisjen tuaj kur përdorni Shërbimet tona.

“Coocies” dhe teknologjitë e ngjashme kanë funksione të ndryshme:

 • Mund të jenë teknikisht të nevojshme për sigurimin e Shërbimeve tona
 • Na ndihmojnë të optimizojmë teknikisht Shërbimet tona (p.sh. monitorimi i mesazheve të gabuara)
 • Na ndihmojnë të përmirësojmë përvojën tuaj të përdoruesit (p.sh. të ruajmë madhësinë e shkronjave etj.)
 • Na lejojnë t’ju shfaqim reklamat më të rëndësishme

Ne përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme që qëndrojnë në pajisjen tuaj vetëm për sa kohë që shfletuesi juaj është aktiv (sesioni i cookies), si dhe cookies dhe teknologji të ngjashme që qëndrojnë në pajisjen tuaj më gjatë (cookies të vazhdueshme). Kur është e mundur, ne marrim masat e duhura të sigurisë për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në cookies tona dhe teknologjive të ngjashme. Një ID unike siguron që vetëm ne dhe/ose palët e treta të zgjedhura të kenë qasje në të dhënat e cookie-t.

Zgjedhjet tuaja në lidhje me cookies

Jeni të lirë të çaktivizoni përdorimin e cookies dhe teknologjive të ngjashme nëse kjo mbështetet nga pajisja juaj. Mund t'i menaxhoni cilësimet e cookie-t në cilësimet e shfletuesit ose pajisjes suaj. Për më tepër, ju mund të vendosni nëse mund të përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme për t'ju treguar reklama të personalizuara.

10. Siguria e të dhënave

Ne i mbrojmë të dhënat tuaja personale përmes masave teknike dhe organizative të sigurisë për të minimizuar rreziqet që lidhen me humbjen e të dhënave, keqpërdorimin, hyrjen e paautorizuar dhe zbulimin dhe ndryshimin e paautorizuar. Për këtë qëllim ne përdorim fireëalls dhe enkriptim të të dhënave, për shembull, si dhe kufizime të hyrjes fizike në qendrat tona të të dhënave dhe kontrollet e autorizimit për qasjen në të dhënat tona.

11. Informacion shtesë i rëndësishëm në lidhje me mbrojtjen e të dhënave

Ky seksion përmban informacione shtesë të rëndësishme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale në lidhje me përdorimin e Shërbimeve tona, përfshirë, nëse ju kërkohet të siguroni të dhënat tuaja personale.

Çfarë ndodh kur ndani të dhënat tuaja personale me faqet e tjera ose aplikacionet tona? Përdoruesit e tjerë kanë qasje në informacionin që ndani në automobile.al dhe/ose ua zbuloni atë përdoruesve të tjerë më pëlqimin tuaj paraprak. Për shembull, përdoruesit e tjerë mund të shohin njoftimet/reklamat, vlerësimet dhe komentet tuaja.

Përgjegjësitë tuaja mbi të dhënat personale të përdoruesve të tjerë që aksesoni përmes automobile.al.

Kur ju komunikoni me një përdorues tjetër dhe aksesni të dhënat personale (të tilla si emri, adresa e postës elektronike ose informacione të tjera të kontaktit) nga përdoruesi tjetër, ju jeni të pavarur nga ne dhe jeni përgjegjësi përgjegjës për çdo përpunim që kryeni pasi t'i kemi ndarë këto të dhëna me ju.

Nëse nuk veproni për qëllime thjesht personale, ju rekomandojmë që të shpjegoni aktivitetet tuaja të përpunimit të të dhënave në “Politikat e Privatësisë” dhe të mbroni privatësinë e përdoruesve të tjerë. Si shitës, në çdo rast duhet të veproni në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale dhe në veçanti të mbroni të drejtat e përdoruesve të tjerë si subjek i të dhënave, p.sh. jepuni atyre mundësinë që të kenë akses në të dhënat personale të mbledhura nga ju dhe kërkoni që ato të fshihen.

Ju mund të përdorni të dhënat personale tek të cilat keni qasje për qëllime të lidhura me transaksionet dhe veprimet tuaja në automobile.al dhe vetëm për qëllime të miratuara shprehimisht nga përdoruesi me të cilin lidhen të dhënat. Përdorimi i të dhënave personale të përdoruesve të tjerë tek të cilat keni qasje për ndonjë qëllim tjetër, siç është shtimi i tyre në një listë kontaktesh pa miratimin e tyre të shprehur, përbën shkelje të Termave dhe Kushteve tona të Përgjithshme.

Të dhëna personale në lidhje me palët e treta

Nëse na jepni të dhëna personale që kanë të bëjnë me një person tjetër, duhet të merrni pëlqimin e personit në fjalë edhe nëse ai është familjar i juaji dhe çdo veprim duhet të jetë konform legjislacionit në fuqi. Ju duhet të informoni personin tjetër për mënyrën e përpunimit të të dhënave nga ana jonë në përputhje me Politikat e Privatësisë së Klientit.

Filtrimi i mesazheve të dërguara përmes mjeteve tona të komunikimit

Të gjitha mesazhet e dërguara përmes mjeteve tona të kominikimit fillimisht merren nga ne dhe më pas përcillen te marrësi. Të gjitha mesazhet filtrohen automatikisht sipas disa kritereve. Nëse është e nevojshme, mesazhet e dukshme kontrollohen manualisht nga shërbimi ynë i kujdesit ndaj klientit. Në rast të shkeljes së Termave dhe Kushteve tona të Përgjithshme, ne rezervojmë të drejtën për të bllokuar transmetimin e mesazhit dhe për të bllokuar llogarinë tuaj në automobile.al

Ky është një veprim për të mbrojtur interesat tona legjitime siç është mbrojtja nga veprimtaritë mashtruese ose të dyshimta (p.sh. postat e bezdisshme, viruset, mashtrimi ose aktivitete të tjera të paligjshme) ose zbatimi i Politikave tona të Privatësisë (p.sh. përmbajtja e paligjshme dhe e tjera e ndaluar).

A jeni i detyruar të na jepni të dhënat tuaja personale?

Disa nga të dhënat personale që na ofroni ne (p.sh. të dhëna me të cilat ne mund t'ju identifikojmë) janë të nevojshme për të lidhur kontratë me ju. Megjithëse dhënia e ndonjë të dhëne tjetër personale është vullnetare, mund të jetë e nevojshme për përdorimin e Shërbimeve tona, siç janë detajet e artikullit dhe informacioni i kontaktit kur postoni një njoftim.

Privatësia e fëmijëve

Shërbimet tona nuk janë të destinuara për përdorim nga fëmijët. Ne nuk mbledhim me vetëdije të dhëna personale nga përdoruesit që konsiderohen fëmijë sipas legjislacionit në fuqi. Sipas Kushteve dhe Kushteve tona të Përgjithshme, fëmijët nuk lejohen të përdorin Shërbimet tona.

Logimi i vazhdueshëm

Kur ju aksesoni llogarinë tuaj të Shërbimeve tona, ju qëndroni të identifikuar për një kohë të caktuar, derisa të dilni nga llogaria. Nëse përdorni aplikacionin tonë, ju qëndroni të loguar. Nëse jeni duke përdorur një kompjuter publik ose të përbashkët, ne ju inkurajojmë të dilni nga llogaria në fund të çdo veprimi me faqen ton. Ju ose çdo përdorues tjetër i kompjuterit / shfletuesit ku jeni identifikuar do të mund të shikoni dhe të përdorni në pjesën më të madhe të shërbimeve të ofruara përmes llogarisë tuaj dhe të ndërmerrni veprime të caktuara specifike gjatë kësaj periudhe kur jeni të loguar, pa patur nevojë për një autorizim shtesë. Veprimet specifike me llogarinë tuaj nga ju ose ndonjë përdorues tjetër i këtij kompjuteri / shfletuesi mund të përfshijnë:

 • Postoni një njoftim ose kontaktoni një përdorues tjetër
 • Shikoni aktivitetet tuaja
 • Shikoni profilim tuaj në automobile.al
 • Kërkoni një makinë në listimet tuaja të preferuara
 • Kryeni aktivitete pas shitjes si paraqitja e pretendimeve

Nëse përpiqeni të ndryshoni fjalëkalimin tuaj ose emrin tuaj të përdoruesit, të azhurnoni çdo informacion tjetër të llogarisë ose veprime të tjera përtej atyre të listuara më sipër, mund t'ju kërkohet që të vendosni fjalëkalimin tuaj.

Zakonisht mund ta përfundoni sesionin tuaj duke u çkyçur dhe/ose duke pastruar cookies. Nëse keni të aktivizuara disa cilësime të privatësisë së shfletuesit, thjesht mbyllja e shfletuesit mund të përfundojë aksesin në llogarinë tuaj. Nëse jeni duke përdorur një kompjuter publik ose të përbashkët, duhet të dilni dhe / ose të pastroni cookies tuaj sapo të keni përfunduar me përdorimin e Shërbimeve tona, për të mbrojtur llogarinë tuaj në automobile.al dhe të dhënat tuaja personale.